Navigacija

14MMI3 - Mehanika i metalurgija oblikovanja metala

Specifikacija predmeta
Naziv Mehanika i metalurgija oblikovanja metala
Akronim 14MMI3
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa različitim postupcima oblikovanja metala i legura. Uvid u kompleksnu problematiku oblikovanja metala. Upoznavanje sa mehanizmima lokalizacije deformacije i određivanja granične sposobnosti oblikovanja metala u funkciji vrste procesa oblikovanja i uslova pod kojima se odvija proces deformacije.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Razumevanje fundamentalnih aspekata mehaničkog i deformacionog ponašanja metala u uslovima jednoosnog i složenog višeosnog naponsko-deformisanog stanja. Razumevanje uzajamnog odnosa između strukture, postupka oblikovanja i procesnih parametara deformacije i njihovog uticaja na granične sposobnosti oblikovanja metala i legura. Inženjersko projektovanje metala i legura koje su pogodne za oblikovanje u različitim procesima.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predmet obuhvata analizu jednoosnog i višeosnog naponsko-deformisanog stanja, proučavanje uslova za pojavu plastične nestabilnosti, kriterijuma deformabilnosti limova i masivnih tela, kao i analizu uticaja strukturnih karakteristika na deformaciono ponašanje metala i legura. ; Postupci kompleksnog oblikovanja limova i traka. Savijanje. Duboko izvlačenje. Razvlačenje. Različiti postupci dubokog izvlačenja. Naponsko-deformisano stanje pri dubokom izvlačenju. Određivanje sposobnosti za duboko izvlačenje. Uticaj anizotropije na sposobnost dubokog izvlačenja. Tekstura i termo-mehanički tretman limova za duboko izvlačenje. Metalni materijali za duboko izvlačenje: (1) Čelici; (2) Aluminijum i aluminijumske legure; (3) Bakar i legure bakra. Sposobnost oblikovanja limova razvlačenjem. Plastična nestabilnost pri dvoosnom zatezanju. Koncept granične krive oblikovanja (GKO). Koncept granične visine kupole (GVK). Uticaj mikrostrukture i teksture na granične deformacije pri dvoosnom zatezanju. ;
   Sadržaj praktične nastave 1. Ispitivanje uticaja termo-mehaničke prerade na formiranje kristalografske teksture i anizotropije. Određivanje sposobnosti dubokog izvlačenja. ; 2. Kompleksna analiza deformabilnosti limova. Određivanje granične krive oblikovanja (GKO i GVK) u funkciji: 1) strukture i 2) brzine deformacije. ;
   Literatura
   1. E. Romhanji, "Mehanika i metalurgija deformacije metala", Beograd-TMF, 2011.
   2. W.F.Hosford, R.M.Caddell, Metal Forming - Mehanics&Metallurgy, Prentice-Hall, 1983.
   3. G.E. Dieter, Workability Testing Techniques, ASM, 1984.
   4. G.E.Dieter, Mechanical Metallurgy, McGraw-Hill, 1986.
   5. Đ.Drobnjak, Fizička metalurgija – Fizika čvrstoće i plastičnosti, Beograd, TMF, 1986.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 2
   Metode izvođenja nastave Predavanja; Eksperimentalne vežbe;
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava 40 Usmeni ispit 60
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari