Navigacija

14MMI18 - Brza izrada prototipova i primena računarskih tehnika u livarstvu

Specifikacija predmeta
Naziv Brza izrada prototipova i primena računarskih tehnika u livarstvu
Akronim 14MMI18
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je informisanje i upoznavanje studenta sa najnovijim dostignućima i pravcima razvoja u ovoj oblasti , a posebno sa primenom tehnike brze izrade prototipova (RP) i CAE tehnika u virtuelnoj proizvodnji odlivaka i izradi alata.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student će znati na kom stepenu razvoja je savremena livačka tehnologija i koji su budući pravci razvoja, a posebno sa aspekta primene i značaja kompjuterskih simulacija, kao i sa aspekta čistije proizvodnje i zaštite životne sredine, uz što racionalnije korišćenje energetskih resursa.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave • tehnološki tok materijala i energije sa klasifikacijom opreme i postupaka ; • veza sa drugim tehnologijama i opšti uticaj na životnu sredinu zavisno od vrste upotrbljenog tehnološkog postupka ; • procena isplativosti određene proizvodnje sa aspekta potrebnih sirovina, energije, kadrova , tehnološke opreme i zaštite ljudi i okoline ; • specijalne tehnike izrade odlivaka od specijalnih materijala-superlegura , kompozitnih materijala i reaktivnih metala ; • brza izrada prototipova ; • primena CAE tehnika u simulacijama livačkih procesa i dizajniranju alata ; ; računske vežbe, poseta livnici preciznog liva, rad sa kompjuterskom grafikom, demo prezentacije primene CAE tenika u livarstvu ;
  Sadržaj praktične nastave računske vežbe, poseta livnici preciznog liva, rad sa kompjuterskom grafikom, demo prezentacije primene CAE tenika u livarstvu
  Literatura
  1. C. T. Sims, W. C. Hagel, "The Superalloys", John Wiley & Sons, NY, 1972.
  2. S.Marković, "Principles of Metalcasting", Naučna knjiga, Beograd, 1999.
  3. Demo softverski paketi: MAGMA, PAM-CAST (ESI-Group), DELCAM, SOLID-CAST, EOS
  4. http://home. att. net/~castleisland/rp_int. Htm
  5. W.D.Callister Jr, ”Materials Science and Engineering-An introduction”, John Wiley & Sons, Inc.2007 ;
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, računske, pokazne i kompjuterske vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari 20