Navigacija

14MHFI8 - Izbor, konstrukcija i validacija opreme u farmaceutskom inženjerstvu

Specifikacija predmeta
Naziv Izbor, konstrukcija i validacija opreme u farmaceutskom inženjerstvu
Akronim 14MHFI8
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom - Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da pruži studentima potrebna inženjerska znanja o principu rada, konstrukcionim rešenjima, metodama izbora, validaciji i eksploataciji opreme u farmaceutskoj industriji.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Kroz planirani nastavni program i izradu samostalnog projekta, studenti stiču potrebno znanje o opremi koja se koristi u različitim fazama proizvodnje u farmaceutskoj industriji. Stečeno znanje će moći da primene u inženjerskoj praksi.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvodna razmatranja. Važeća tehnička regulativa. Uslovi koje oprema u farmaceutskom inženjerstvu (FI) treba da ispunjava prema dobroj proizvođačkoj praksi (GMP) za lekove u medicini. ; Sistemi za obezbeđenje energenata i fluida. Elementi za filtriranje vazduha: HEPA i ULPA filteri – konstrukcije, princip rada. Osnove projektovanja sistema za zagrevanje, ventilaciju i kondicioniranje vazduha (HVAC system). ; Konstrukcije reaktora u FI; veličine potrebne za proračun konstrukcije reaktora. Obezbeđenje grejanja i hlađenja. Prihvatne posude pod pritiskom. Elementi za mešanje; tipovi mešalica, osnovne geometrijske mere, pogonski sistemi. Izbor konstrukcije mešalice za proizvodne postupke u FI. ; Sistemi za mehaničku i termičku sterilizaciju, primeri izvedenih rešenja. ; Konstrukcije mašina za usitnjavanje koje se koriste u FI: drobilice, mlinovi; mašine za sečenje - kriterijumi izbora. Konstrukciona rešenja opreme za separaciju, sitanje i kalibraciju. Oprema za procese aglomeracije i homogenizacije. Konstrukcije i principi rada opreme za sušenje u FI. Mašine za tabletiranje, kapsuliranje i koatiranje – kriterijumi izbora. ; Cevovodi u FI: materijal i izrada, dimenzionisanje, nastavljanje cevi, oprema cevovoda. Osnovne konstrukcije mernih, regulacionih i sigurnosnih elemenata. Povezivanje zasebnih celina i montaža tehnoloških linija u farmaceutskoj industriji. Validacija opreme u farmaceutskoj industriji. Eksploatacija opreme u FI i održavanje.
  Sadržaj praktične nastave Analiza izvedenih rešenja opreme i postrojenja u FI. Proračun posude za infuzioni rastvor. Proračun aparata za sterilizaciju suvom i vlažnom toplotom. Primer projektovanja čiste sobe i izbor filtera prema projektovanoj klasi čistoće vazduha. Primer validacije uređaja u FI.
  Literatura
  1. Predavanja predmetnih nastavnika i materijal sa računskih vežbi
  2. M. Rakin, S. Putić, N. Tomović, B. Gnjatović, Oprema u farmaceutskom inženjerstvu, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2010.
  3. M. Jovanović, Z. Đurić, Osnovi industrijske farmacije, Nijansa, Zemun, 2005.
  4. Risk-Based Manufacture of Pharmaceutical Products (Risk-MaPP), International Society of Pharmaceutical Engineers, 2010.
  5. P. Cloud, Pharmaceutical equipment validation, The ultimate qualification guidebook, Interpharm/CRC Press, 1998.
  6. M.E. Aulton, Pharmaceutics – The Science of Dosage Form Design, Harcourt Publishers Limited and Elsevier Sci. Limited, 2002.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, primeri izvedenih rešenja opreme i računske vežbe u učionici (korišćenje video projektora i računara, grafoskopa i table). Rad projekta korišćenjem licenciranih MS Office i CAD programskih paketa u manjim grupama. Poseta proizvodnom pogonu farmaceutske industrije.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari