Navigacija

14MEIP - Energetska integracija procesa

Specifikacija predmeta
Naziv Energetska integracija procesa
Akronim 14MEIP
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom - Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj kursa je da student ovlada osnovama energetske sinteze i integracije procesa, vodeći računa o podizanju energetske efikasnosti procesa sa aspekta energije i gotovih proizvoda, kao i primenom principa čistije proizvodnje u analizu rada delova postrojenja i procesa u celini.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču znanja na osnovu kojih mogu: razviti metodologiju identifikovanja i razvijanja strategije upotrebe obnovljivih i drugih energetskih izvora, energetski ; analizirati postojeće delove i celine procesa, naročito sa aspekta povećanja energetske efikasnosti u odnosu na postojeća rešenja u procesnoj industriji (energetska konzervacija procesa) i smanjenja termičkog zagađenja životne sredine ;
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave I TERMODINAMIČKA ANALIZA PROCESA ; II ANALIZA ENERGETSKIH ZAHTEVA SEPARACIONIH PROCESA. ; III PRIMENA INDIREKTNE, DIREKTNE TOPLOTNE PUMPE U DESTILACIJI. ; IV KONZERVACIJA ENERGIJE, MENADŽMENT TOPLOTNOM ENERGIJOM ; V SINTEZA ENERGETSKIH, PROCESNIH MREŽA. ; VI UVOĐENJE, PRIMENA PRINCIPA ČISTIJE PROIZVODNJE (POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI APARATA, PROCESA, SMANJENJE POTROŠNJE SIROVINA, POMOĆNIH FLUIDA, DR.) ; VIII KORIŠĆENJE ENERGETSKIH IZVORA SA EKOLOŠKOG ASPEKTA. PRIMARNI, ALTERNATIVNI, OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE (FOSILNA GORIVA, BIOMASA, SOLARNA ENERGIJA, GEOTERMALNA ENERGIJA, NUKLEARNA ENERGIJA, DR.). ;
  Sadržaj praktične nastave Računarske simulacije energetske integracije procesa i seminarski radovi koji prate teorijsku nastavu.
  Literatura
  1. 1) B. Đorđević, M. Kijevčanin: Energetika procesne industrije, skripta, TMF, Beograd, 2012.
  2. Referentna literatura:
  3. 1) R. Smith, Chemical Process Design, McGraw – Hill, New York, 2005.
  4. 2) B. Linnhoff, D.W. Townsend, D. Boland, G. F. Hewitt, B.E.A. Thomas, A. R. Guy and R. H. Marsland, User Guide on Process Integration for the Efficient Use of Energy, IChemE, UK, 1994.
  5. 3) M.M. El-Halwagi, Sustainable Design through Process Integration: Fundamentals and Applications to Industrial Pollution Prevention, Resource Conservation, and Profitability Enhancement, Butterworth-Heinemann/Elsevier, 2012.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja i rad na računaru.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 70