Navigacija

14MBIP8 - Procesi i oprema u prehrambenoj industriji

Specifikacija predmeta
Naziv Procesi i oprema u prehrambenoj industriji
Akronim 14MBIP8
Studijski program Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom - Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim procesima u prehrambenoj industriji, opremom i principom rada, eksploatacijom i pogonom kao celinom u prehrambenoj industriji.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Kroz planirani nastavni program, računske primere i izradu samostalnog projekta, studenti će steći adekvatno znanje o svojstvima prehrambenih proizvoda, osnovnim i specifičnim procesima i opremi u prehpambenoj industriji. Stečeno znanje će moći da primene u inženjerskoj praksi.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Pregled procesa u prehrambenoj industriji. ; Mehanički, fizički, hemijski, termički, mikrobni, enzimski procesi, procesi konzervisanja. Specifični procesi u prehrambenoj industriji. ; Fizička i termofizička svojstva prehrambenih proizvoda. ; Procesiranje (obrada) hrane i proizvodna oprema: termička, el. putem, pod povišenim pritiskom, magnetnim poljem, ultrazvukom. ; Izbor i karakteristike prateće opreme u prehrambenoj industriji. ; Transport, skladištenje hrane, regulativa i oprema.
  Sadržaj praktične nastave Primeri procesa i opreme u: ; - proizvodnji piva i alkoholnih pića ; - mlekarskoj industriji ; - proizvodnji sokova i napitaka ; Analiza izvedenih rešenja i računski primeri. ; Primeri tehničke dokumentacije. ; Primeri iz eksploatacije i održavanja postrojenja u prehrambenoj industriji. Obezbeđenje projektovanog veka - specifikacija, izbor i održavanje uređaja sigurnosti. ; Posete odgovarajućim industrijskim pogonima – saznanja o praktičnim problemima i rešenjima.
  Literatura
  1. Pisani izvodi sa predavanja (handouts) i materijal sa vežbi
  2. G. Saravakos and A. Kostaropoulos, Handbook of Food Processing Equipment, Kluwer Academic Publishers, 2002.
  3. V. Lelas, Prehrambeno-tehnološko inženjerstvo 1, Tehnička Knjiga, Zagreb, 2005.
  4. Z. Berk, Food Process Engineering and Technology, Academic Press of Elsevier, 2009.
  5. M. Kuburović, M. Stanojević, Biotehnologija, SMEITS, Beograd, 1997.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja u učionici (korišćenje video projektora i računara, grafoskopa i table). Računski primeri navedeni u praktičnoj nastavi primenom PC računara. Rad projekta u manjim grupama korišćenjem licenciranih MS Office i CAD programa.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 45
  Projekti 25
  Kolokvijumi 20
  Seminari