Navigacija

14IIM313 - Svojstva polimernih materijala

Specifikacija predmeta
Naziv Svojstva polimernih materijala
Akronim 14IIM313
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Polimerni materijali - odslušani Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa različitim svojstvima polimera u rastvoru, rastopu, i u čvrstom stanju. Razmatraju se fazna i fizička stanja polimera. Diskutuje se uticaj različitih faktora na svojstva polimera i studenti se upoznaju sa eksperimentalnim metodama za njihovo određivanje.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon završenog kursa student je ovladao osnovnim znanjima o faznim i fizičkim stanjima polimera i njihovim svojstvima. Studenti stiču sposobnost da povežu svojstva ispitivanog polimera sa njegovom strukturom , da znaju da predvide uticaj različitih faktora na relevantna svojstva, kao i da izaberu odgovarajuće merne tehnike za određena ispitivanja i da obrade dobijene rezultate.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Molarne mase i raspodele molarnih masa polimera. Metode određivanja molarnih masa i raspodele molarnih masa. Rastvorljivost polimera. Parametar rastvorljivosti. Bubrenje polimera. Značaj gelova i njihovo karakterisanje. Polimeri u čvrstom stanju. Fazna i fizička stanja polimera. Promene pri temperaturi topljenja i temperaturi ostakljivanja. Uticaj različitih faktora na temperaturu ostakljivanja i temperaturu topljenja. Nadmolekulska struktura polimera. Stepen kristaliničnosti polimera i njegovo određivanje. Termička svojstva polimera. Mehanička svojstva polimera. Električna svojstva polimera i metode određivanja. Propustljivost polimera za gasove, pare i tečnosti i metode određivanja. Reološka svojstva koncentrovanih rastvora i rastopa polimera i metode određivanja.
   Sadržaj praktične nastave Eksperimentalne vežbe: Određivanje srednje brojne molarne mase osmometrijskom metodom. Viskozimetrijsko određivanje molarne mase makromolekula. Određivanje raspodele molarne mase gel hromatografijom. Određivanje temperature topljenja i ostakljivanja DSC-om. Ispitivanje polimera termogravimetrijskim analizatorom. Određivanje dijagrama napon-istezanje. Određivanje viskoznosti rastopa polimera
   Literatura
   1. S. Jovanović, K. Jeremić, Karakterisanje polimera, TMF, Beograd, 2007
   2. I. I. Perepechko, “An Introduction to Polymer Physics”, Mir Publishers, Moscow, 1981
   3. L. H. Sperling, “Introduction to Physical Polymer Science”, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1986
   4. P. C. Hiemenz, “Polymer Chemistry. The Basic Concepts”, Marcel Dekker, New York, 1984
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 2
   Metode izvođenja nastave Predavanja i eksperimentalne vežbe
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava 20 Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi 30
   Seminari