Navigacija

14IGI32 - Priprema za štampanje

Specifikacija predmeta
Naziv Priprema za štampanje
Akronim 14IGI32
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Tehnička fizika I, Tehnička fizika II Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Savladavanje principa digitalne fotografije, skeniranja, obrade bit-mapiranih ilustracija, izrade probnih otisaka, elektronske montaže tabaka i prikazivanja ralnog izgleda otiska na monitoru. Upoznavanje sa specifičnim zahtevima u pogledu pripreme za štampanje za pojedine postupke štampanja. Osposobljavanje studenta da može da vodi i unapređuje odeljenje pripreme za štampu u sastavu štamparije, samostalni studio za pripremu ili agenciju za grafički dizajn.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su upoznati sa principima osnovnih operacija i postupaka u pripremi za štampanje. Studenti su osposobljeni da u praksi realizuju kompjutersku pripremu za štampanje u skladu sa specifičnostima pojedinih postupaka štampanja, da prate najnovija dostignuća i unapređuju postupak grafičke reprodukcije u sistemima u kojima budu radili.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Prinicipi grafičke reprodukcije; Fotometrijske, denzitometrijske i spektrofotometrijske veličine i merenja; Teorija boje. Separacija boja; Digitalizacija slike. Uređaji za digitalizaciju slike; Elementarna tehnika fotografisanja; Elementarna tehnika skeniranja; Softverska obrada digitalne slike; Elementi štamparskog tabaka; Osnovi elektronske montaže stranica na štamparski tabak; Izlazni fajlovi za izradu štamparske forme ili direktno štampanje; Separacija boja i rastriranje; RIP i radni tok (Workflow); Osnovi upravljanja bojom; Standardizacija grafičke reprodukcije;
   Sadržaj praktične nastave Skeniranje; Fotografisanje; Digitalna obrada slike; Elektronska montaža tabaka; Izrada izlaznih fajlova; Ripovanje izlaznih fajlova; Primena sistema za upravljanje bojom.
   Literatura
   1. P. Živković, Interna skripta – Priprema za štampanje I, Katedra za GI, TMF, 2013.
   2. Abhay Sharma, Understanding color management, Delmar Learning, 2004 ISBN 9781401814472
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3 2
   Metode izvođenja nastave Predavanja, praktičan rad, seminar.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 10 Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi 30
   Seminari 5