Navigacija

14HNH412 - Tehnologija stakla

Specifikacija predmeta
Naziv Tehnologija stakla
Akronim 14HNH412
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom za pohađanje:Uvod u HI, za polaganje: Neorganska hemijska tehnologija. Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Kurs sadrži osnove tehnologije staklastih materijala. U okviru kursa se izučava struktura stakla, fenomen staklastog stanja i svojstva stakala. Studenti se upoznaju sa postupcima proizvodnje komercijalnih staklenih proizvoda, postupcima oblikovanja, odgrevanja i obrade stakala. Cilj predmeta je da student ovlada tehnološkim postupcima proizvodnje komercijalnih stakala. Uspešnim savladavanjem ovog kursa, student će moći da razume i unapređuje tehnološke postupke proizvodnje stakla. ;
  Ishodi učenja (stečena znanja) Sticanje znanja o strukturi, specifičnim svojstvima stakala i procesima dobijanja stakala koja omogućavaju dobijanje stakala prilagođenih određenoj nameni. Studenti su ovladali potrebnim znanjima za proizvodnju komercijalnih stakala. ;
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Klasifikacija stakala. Staklasto stanje. Struktura stakla. Svojstva stakla u tečnom stanju i metode određivanja. Svojstva stakla u čvrstom stanju i metode određivanja Fizičko-hemijske osnove sinteze stakala. Sirovine za topljenje stakla. Proračun staklarske mešavine. Proces topljenja staklarske mešavine. Reakcije u čvrstom stanju, homogenizacija i bistrenje. Tradicionalne metode oblikovanja (ambalažno i ravno staklo). Specijalni postupci oblikovanja. Odgrevanje staklenih proizvoda. Greške u staklu. Kontrola kvaliteta staklenih proizvoda. ; ; ;
  Sadržaj praktične nastave Proračun i priprema staklarske mešavine. Topljenje staklarske mešavine. Diferencijalno-termijska analiza staklarske mešavine i dobijenih stakala. Termomikroskopska analiza staklastog materijala. Određivanje naklonosti ka kristalizaciji. Diferencijalno-termijska i rendgenska analiza toplotno obrađenog uzorka stakla. Određivanje svojstava dobijenih stakala u tečnom i čvrstom stanju. Postavljanje krive viskoznosti.
  Literatura
  1. W. Vogel, "Kemija stakla", SKTH, Zagreb, 1985.
  2. M. Jovanović, N. Blagojević, Lj. Kostić-Gvozdenović, "Praktikum iz tehnologije stakla", TMF, Beograd, 1997.
  3. J. Hlavač, "The Technology of Glass and Ceramics", Elsevier, Amsterdam, 1982.
  4. G. W. McLellan, E. B. Shand, "Glass Engineering Handbook", McGraw-Hill, New York, 1984.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1 1
  Metode izvođenja nastave predavanja kombinovana sa računskim primerima i eksperimentalnim radom
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari