Navigacija

14HKK49 - Kontrola kvaliteta vazduha i vode

Specifikacija predmeta
Naziv Kontrola kvaliteta vazduha i vode
Akronim 14HKK49
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta obavezan predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Instrumentalne metode, Instrumentalne metode 2 Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Kurs treba da ukaže na osnovne probleme zagađenja okoline, posledice prisustva zagađujućih materija u vazduhu i vodi i mogućnosti njihovog uklanjanja.Studenti treba da se upoznaju sa analitičkim metodama koje se koriste za detekciju zagađujućih materija i steknu znanje potrebno da analiziraju realne uzorke.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Kurs obuhvata osnovne podatke o izvorima i poreklu zagađenja vazduha i vode, posledicama prisustva polutanata u okolini i mogućnostima kako prevencije emisije tako i uklanjanja polutanata. Student treba da stekne znanje o tome kako pravilno da uzme reprezentativan uzorak, da ga pripremi za analizu i odabere pogodnu metodu hemijske analize.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Vrste, karakter i izvori zagađenja vazduha, uzimanje uzorka vazduha ili dimnih gasiva, metode za analizu gasova i mogućnost za prevenciju zagađenja i uklanjanje polutanata. ; Vrste, karakter i izvori zagađenja vode, uzimanje uzorka vode i priprema uzorka za analizu, metode za analizu vode za piće, površinske i otpadne vode. ;
   Sadržaj praktične nastave Analiza vazduha ; 1. Uzimanje uzorka vazduha i određivanje koncentracije azotnih ili sumpornih oksida. ; 2. Analiza dimnih gasova ; Analiza vode ; 3. Određivanje koncentracije teških metala u vodi za piće ; 4. Određivanje kiseonika i hemijske potrošnje kiseonika. ; 5. Koncentracija hlorida i hlora u vodi za piće. ; 6. Određivanje koncentracije fenola kolorimetrijski i tečnom hromatografijom. ; 7. Analiza tragova pesticida tečnom hromatografijom sa masenim detektorom.
   Literatura
   1. T. M. Đurkić, S. D. Grujić, M. D. Laušević, „Metode analize zagađujućih materija“, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 2015.
   2. V. Rekalić, Analiza zagađivača vazduha i vode, TMF Beograd 1989.
   3. M. Laušević, Analiza zagađivača vazduha i vode – praktikum, interna publikacija Katedre za analitičku hemiju, 2000.
   4. M. Radojevic i V.N. Bashkin, Practical Environmental Analysis, Royal Society of Chemistry, Cambridge, 1999.
   5. F. Settle (Ed.), Hand Book of Instrumental Techniques for Analytical Chemistry, Prentice Hall Inc., New Jersey, 1997.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 2
   Metode izvođenja nastave Predavanja i laboratorijske vežbe studenata.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 30 Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 20