Navigacija

14HFI39 - Proračun i izbor bioreaktorskog sistema

Specifikacija predmeta
Naziv Proračun i izbor bioreaktorskog sistema
Akronim 14HFI39
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Opšta Hemija 2, Matematika 2 Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se student upozna sa namenom, proračunom i izborom biorekatora u osnovnim bioprocesima (enzimske i mikrobne fermentacije, inhibirane i autokatalizovane reakcije, aerobne fermentacije). Student nauči da na osnovu eksperimentalnih rezultata odredi kinetiku procesa i da proračuna potrebne zapremine i vremena zadržavanja u idelanim reaktorima za različite vrste bioprocesa. Student se upoznaje sa savremenijim vrstama bioreaktora i njihovom primenom kao i izborom najoptimalnijeg tipa i konfiguracije uređaja za datu primenu. ;
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student se osposobavlja da odredi kinetiku enzimskih i mikrobnih fermentacija na osnovu eksperimentalnih podataka. Student nauči da proračuna idealni bioreaktor i da predloži optimalnu organizaciju više reaktora. Student stiče znanja o savremenim trendovima u ovoj oblasti (biorekatori za kulture tkiva i sl). ;
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Kinetika i stehiometrija bioprocesa i uticaj raznih parametara na njih (pH, temperature, proizvoda, imobilizacije i dr.). Proračun šaržnog, idealnog cevnog i reaktora sa idealnim mešanjem za enzimske, i mikrobne fermentacije. Aerobni bioreaktori - proračun i izbor. Određivanje optimalnih uslova rada reaktora i organizacija više reaktora u reaktorski sistem. Izbor i projektovanje bioreaktora i načina njegovog rada u cilju postizanja optimalnih/neophodnih uslova za odvijanje bioprocesa. Savremeni bioreaktori i njihova upotreba. ; ; ;
  Sadržaj praktične nastave U okviru računskih vežbi radi se proračun stehiometrijskih i kinetičkih parametara za enzimske i mikrobne reakcije (neinibirane i različite vrste inhibicije). Proračun i poređenje osnovnih tipova bioreaktora za različite enzimske i mikrobne reakcije, za različite vrste inhibicije, kao i za aerobne procese. Proračun sistema sa više bioreaktorskih jedinica.
  Literatura
  1. Bioprocesno inženjerstvo, M. Milivojević, V. Đorđević, B. Bugarski, V. Nedović, Akademska Misao 2013.
  2. Projektovanje procesa u biotehnologiji i biohemiskom inženjerstvu , B.Bugarski, Akademska misao, 2006.
  3. Octave Levenspiel, Chemical Reactor Omnibook, Oregon St Univ Bookstores, 1993
  4. Octave Levenspiel, Osnovi teorije i projektovanja hemijskih reaktora, TMF, Beograd, 1979.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja se izvode na tabli i uz pomoć prezentacije na video bimu uz aktivno učešće studenata, računske vežbe se izvode na tabli a vežbe u računskom centru na računaru uz aktivno učešće studenata; Izrada projekta dela postrojenja za prečišćavanje gasovitih i vodenih tokova.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari 20