Navigacija

14HEI414 - Metalne prevlake

Specifikacija predmeta
Naziv Metalne prevlake
Akronim 14HEI414
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta obavezan predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se student upozna sa svim stupnjevima u procesu nanošenja metalnih prevlaka, sa mehanizmom njihovog nanošenja, kao i funkcijama metalnih prevlaka. Student treba da savlada tehnologije taloženja različitih metalnih prevlaka i zaštite metalnim prevlakama, kao i da napravi paralelu između zaštite metalnim i nemetalnim prevlakama.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Student je stekao osnovna teorijska saznanja o vrstama metalnih prevlaka, načinima njihovih dobijanja, kao i svojstvima metalnih prevlaka. Naučio je iz kojih se rastvora i pod kojim uslovima mogu dobiti metalne prevlake u zavisnosti od njihove primene. Savladao je osnovni proračun u galvanskoj tahnici, kao i različite eksperimentalne metode nanošenja metalnih prevlaka, u zavisnosti od njihovog oblika, veličine i željenih svojstava.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave • Vrste metalnih prevlaka, primena, značaj. Vrste elektrolita ; • Elektrohemijski postupci nanošenja metalnih prevlaka (taloženje metala na katodi iz rastvora prostih i kompleksinih soli, elektrokristalizacija, uticaj inhibitora, izdvajanje vodonika, pojave na anodama, prevlake bakra, cinka, nikla, hroma, kalaja, srebra, zlata) ; • Osnovni proračuni u galvanotehnici ; • Osobine i ispitivanje metalnih prevlaka (struktura, tvrdoća, poroznost, koroziona stabilnost, adhezija, otpornost na habanje, električna otpornost, sjaj, hrapavost, kontrola i korigovanje elektrolita) ; • Dobijanje prevlaka legura ; • Hemijski postupci dobijanja metalnih prevlaka ; • Otpadne vode i zaštita okoline ;
   Sadržaj praktične nastave ; • Nanošenje metalnih prevlaka. Ispitivanje uticaja gustine struje i dodataka na svojstva metalnih prevlaka ; • Nanošenje višeslojnih metalnih prevlaka i nanošenje metalnih prevlaka na sitne predmete ; • Primena Hulove ćelije za ispitivanje raspodele struje ; • Nanošenje metalne prevlake hemijskim postpukom ;
   Literatura
   1. Prevlake legura cinka – elektrohemijsko dobijanje i koroziona stabilnost, SITZAMS, Beograd, 2009.
   2. S.Đorđević, Metalne prevlake, Tehnička knjiga, Beograd, 1970.
   3. M.Maksimović, Galvanotehnika, TMF, Beograd, 1995.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3 1
   Metode izvođenja nastave • Predavanja ; • Eksperimentalne vežbe
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava 50 Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari