Navigacija

14DMI9 - Mehaničko ponašanje materijala

Specifikacija predmeta
Naziv Mehaničko ponašanje materijala
Akronim 14DMI9
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje fundamentalnih i naprednih aspekata mehaničkog i deformacionog ponašanja materijala pri različitim naponskim stanjima.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su stekli znanja koja im omogućavaju razumevanje i analizu mehaničkog i deformacionog ponašanja materijala, stekli su veštinu za timski rad i konstruktivnu diskusiju, i za jasno formulisanje i predstavljanje zadataka i načina njihovog rešavanja.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predmet obrađuje različite aspekte mehaničkog ponašanja materijala: mehanika deformacije kao i uticaja strukturnih karakteristika. Obrađuju se principi analize deformacionog ojačavanja, elementi teorije elastičnosti i plastičnosti, specifična ponašanja materijala kao što je superplastičnost, puzanje, viskoelastičnost. Bavi se analizom plastične nestabilnosti i mogućnostima definisanja granica sposobnosti oblikovanja materijala.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. N.E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials, Prentice-Hall Int. Ed., 1993.
   2. K. Bowman, Mechanical Behavior of Materials, John Wiley & Sons, 2004.
   3. E. Romhanji, Mehanika i metalurgija deformacije metala, TMF Beograd, 2011.
   4. M.A.Meyers, K.K.Chawla, Mechanical Behavior of Materials, Cambridge UP, 2008.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Nastava se izvodi u vidu predavanja. Studenti u toku izvođenja nastave treba da urade seminarski rad.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 40
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 60