Navigacija

14DMI7 - Karakterizacija strukture materijala

Specifikacija predmeta
Naziv Karakterizacija strukture materijala
Akronim 14DMI7
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Da na osnovu prikaza eksperimentalnih metoda ispitivanja strukture inženjerskih materijala i uporedne analize njihove primenljivosti omogući upoznavanje sa mogućnostima pojedinih metoda strukturne analize i sticanje znanja neophodnih za potpuno definisanje strukture radi kontrole kvaliteta, projektovanja materijala poboljšanih ili specifičnih svojstava.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata da pravilnim izborom eksperimentalne metode ili kombinovanjem više metoda izvrše karakterizaciju strukture inženjerskih materijala kako u rutinskoj kontroli kvaliteta i oceni uzroka otkaza konstrukcija tako i u razvojnim istraživanjima.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Upoznavanje sa eksperimentalnim metodama određivanja strukture materijala i mogućnostima primene svetlosne mikroskopije, elektronske mikroskopije, mikroskopije atomskih sila, analize slike, rendgenske difrakcije i spektroskopskih metoda u rešavanju problema iz oblasti nauke i inženjerstva materijala.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. H. Modin, S. Modin, "Metallurgical Microscopy", Butterworths, London, 1973.
   2. E.E. Underwood, "Quantitative Stereology", Addison-Wesley, Reading, Mass., 1970.
   3. B.D. Cullity, "Elements of X-Ray Diffraction", Addison-Wesley Pub., London, 1978.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Nastava se izvodi u vidu predavanja i posete laboratorijama za ispitivanje materijala. Studenti u toku nastave treba da urade seminarski rad.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 40
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 60