Navigacija

14DMI3 - Fizičko-hemijski procesi u kontaktnoj zoni metal-kalup

Specifikacija predmeta
Naziv Fizičko-hemijski procesi u kontaktnoj zoni metal-kalup
Akronim 14DMI3
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studente upozna kako odabrana i uslovljena tehnologija kalupovanja i izrade jezgara sa aspekta fizičko-hemijskih i toplotnih fenomena utiče na krajnji kvalitet odlivka, kako u estetskom tako i u upotrebnom smislu.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti se osposobljavaju za pravilan odabir potrebnog tehnološkog postupka prilikom projektovanja odlivaka i alata za njihovu izradu.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predmet upoznaje studente sa fizičko-hemijskim procesima i pojavama pri visokim temperaturama u području neposrednog kontakta između tečnog i vrelog metala koji se uliva u kalup i zida samog kalupa.Program predmeta obuhvata i uticaj vrste i sastava kalupa i jezgara kao isamog postupka njihove izrade na sam tok procesa očvršćavanja odlivka, a time i na njegovu struktura tj.konačna svojstva i kvalitet. ;
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. 1. International Atlas of Casting Defects, AFS, Des Plaines, IL.1993.
   2. 2. YA.I.Medvedev, I.V.Valisovskii, Tekhnologicheskie ispitaniya formovochnykh materialov Mashinostroenie, Moskva, 1973. ;
   3. 3. S.Marković, Z.Krstić ‘Tumačenje pojava na kontaktu metal-kalup’-interna skripta
   4. 4. MAGMA demo CD-GIFA 2003, Dusseldorf
   5. 5.W.D.Callister Jr, ”Materials Science and Engineering-An introduction”, John Wiley & Sons, Inc.2007. ;
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Nastava se izvodi u vidu predavanja. Studenti u toku nastave treba da urade seminarski rad.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 40
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 60