Navigacija

14DMI20 - Peći i reaktori u metalurgiji

Specifikacija predmeta
Naziv Peći i reaktori u metalurgiji
Akronim 14DMI20
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa tipovima reaktora i peći koji se koriste u metalurgiji kao i osnovnim principima projektovanja ovih uređaja.
   Ishodi učenja (stečena znanja) 1. Teorijska znanja o tipovima peći i rekatora koji se koriste u metalurgiji, kao i uređaja za metaluršku pripremu. ; 2. Osposobljavanje studenata za izbor odgovarajućeg uređaja u metalurškom inženjerstvu i određivanje osnovnih projektnih parametara. ;
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Kurs je koncipiran tako da pruži osnova teorijska i prektična znanja iz oblasti konstrukcije peći i rekatora, kao i uređaja za metaluršku pripremu, vatrostalnih materijala, pećnih atmosfera, goriva i optimizacije procesa sagorevanja. Studenti se upoznaju sa osnovni elementima konstrukcije peći. Posebna pažnja se posvećuje karakteristikama, izboru ispitivanjima i ugradnji vatrostalnog materijala. Drugi deo kursa se odnosi na projekatovanje osnovnih tipova uređaja koji se koriste u metalurškom inženjerstvu. ; 1. Peći i rekatori u metalurgiji: upotreba, podela i osnovne karakteristike ; 2. Osnovni elementi konstrukcije peći: vatrostalni materijali, pećne atmosfere, izbor kapaciteta uređaja ; 3. Zaštita životne sredine u metalurškim procesima ;
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. O.P.Gupta, Elements of Fuels, Furnaces and Refractories, Khana Publishers, 2004.
   2. T.Volkov Husović, K.T.Raić, Metalurške peći, SIM, Beograd 2010
   3. Z. Popović, K.Raić, Pećne atmosfere, TMF, 2006
   4. W.Trinks, H.Mawihnnez, R.A.Shannon, J.Reed, R.Garvey, Industrial Furnaces, six ed., John Wiley & Sons, 2004.
   5. T.Volkov Husović, Vatrostalni materijali: svojstva i primena, TMF, Beograd, 2007.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave predavanja i računske vežbe
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 40
   Projekti
   Kolokvijumi 20
   Seminari 40