Navigacija

14DMI17 - Upotreba računara u simulaciji livenja i dizajniranju odlivaka i ulivnih sistema

Specifikacija predmeta
Naziv Upotreba računara u simulaciji livenja i dizajniranju odlivaka i ulivnih sistema
Akronim 14DMI17
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Osposobiti studente za efikasno projektovanje i rešavanje tehnoloških zadataka koji se javljaju u livačkoj praksi.To se prvenstveno odnosi na ekonomski racionalno dizajniranje samih odlivaka, odgovarajući izbor tehnologije livenja, dizajniranje odgovarjućeg ulivnog sistema i samih modela za odlivke.Upoznavanje sa savremenim softverskim simulacijama i paketima za konstruisanje alata i modela prioritet je ovog kursa.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su osposobljeni za efikasno projektovanje i rešavanje tehnoloških zadataka koji se javljaju u livačkoj praksi.To se prvenstveno odnosi na ekonomski racionalno dizajniranje samih odlivaka, odgovarajući izbor tehnologije livenja, dizajniranje odgovarjućeg ulivnog sistema i samih modela za odlivke.Upoznavanje sa savremenim softverskim simulacijama i paketima za konstruisanje alata i modela prioritet je ovog kursa.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predmet upoznaje studente sa relevantnim toplotnim , termodinamičkim i fizičkim fenomenima koji se javljaju tokom procesa proticanja i očvršćavanja metala u kalupu .Pokušaj da se kompjuterskim simulacijama predvidi tok mogućih događaja kao i krajnji ishod baziran je na metodi konačnih elemenata vezanih za transfer mase i toplote tj.u tesnoj je vezi sa gorenavedenim pojavama.Takođe će se prezentirati i neki od grafičkih programa za kompjutersko crtanje alata. ; ;
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. 1.Foundry Data Book, Vol 13, No1, Penton Media, Cleveland, Ohio.2003.
   2. 2.Solid Cast.Magma Soft, NovaCast, EOS, Z-Corp.-demo CD-ovi, GIFA 2003.
   3. 3.S.Marković, Z.Krstić.'Principi ulivanja metala u kalup'-skripta (interni materijal).
   4. 4.MAGMASoft-licenca 'Lola Sistem'-Bg.(po mogućstvu).
   5. 6 J.R.Brown, ”Foseco NonFerrous Foundryman Handbook”, 11th edition, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2002. ;
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Nastava se izvodi u vidu predavanja. Studenti u toku nastave treba da urade seminarski rad.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 40
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 60