Navigacija

14D189 - Analitičke metode u kontroli procesa

Specifikacija predmeta
Naziv Analitičke metode u kontroli procesa
Akronim 14D189
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti izuče metodologiju, principe i primenu metoda pogodnih za kontrolu hemijskih procesa i da na osnovu kriterijuma i modela izvrše identifikaciji procesa, savladaju osnovne principe automatskog upravljanja industrijskim procesima.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su osposobljeni za izbor i primenu metoda, kriterijuma i modela u identifikaciji hemijskih i industrijskih procesa. Studenti su osposobljeni za primenu principa projektovanja procesa automatskog upravljanja i za rad u automatizovanim pogonima procesne industrije za rad rad u timovima za dizbor neophodne opreme za sisteme kontrole i upravljanja.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Teorijski principi i praktična primena metoda, modela i kriterijuma u kontroli i regulaciji industrijskih procesa. ; Eksperimantalna identifikacija procesa (Metode i izbor metode za eksperimentalnu identifikaciju. Metoda stepenastog odziva i aproksimacija procesa sistemom prvog i drugog reda sa kašnjenjem. Aproksimacija modela procesa bez uvođenja elementa sa kašnjenjem). ; Tehnički uslovi i kriterijumi za ocenu kvaliteta ponašanja sistema regulacije (Kriterijumi za ocenu kvaliteta ponašanja sistema u vremenskom, kompleksnom i frekventnom domenu). ; Sinteza jednostavnog regulacionog kola (Izbor mernog pretvarača - transmitera. Izbor izvršnog elementa - izbor regulacionog ventila, dimenzionisanje i sinteza željene statičke karakteristike. Izbor vrste regulatora P, PI, PD, PID). Sistemi regulacije nivoa, protoka, pritiska i temperature (Složeni sistemi regulacije – kaskadna regulacija, regulacija odnosa i regulacija rektifikacionih kolona). ; Sinteza regulacionih kola sa željenim dinamičkim karakteristikama (Sinteza zatvorenih kola promenom pojačanja njihovih otvorenih kola ili sintezom odgovarajućih kompenzatora. Sinteza kompenzatora primenom dijagrama položaja korena). ; Principi projektovanja sistema regulacije (Izrada projektne dokumentacije: tehnološke šeme, funkcionalne šeme i šeme spajanja. Simboli i oznake koji se koriste na tehnološkim i funkcionalnim šemama. Projektovanje pomoću računara). ; Računski primeri ocene i određivanja parametara kvaliteta ponašanja sistema u vremenskom, kompleksnom i frekventnom domenu. (Sinteza kompenzatora korišćenjem dijagrama položaja korena. Rad u MATLAB-u: formiranje različitih konfiguracija regulacionih kola, simulacija njihovog rada i analiza uticaja parametara regulatora na kvalitet regulacije). ;
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. M.Petkovska, Merenje i upravljanje u procesnim sistemima, TMF, Beograd, 2007.
   2. M.Stambolić, Sigurnosni instrumentalni sistemi u procesnoj industriji, Građevinska knjiga, Beograd, 2006
   3. D.Debeljković, Osnovi teorije identifikacije objekata i procesa, Mašinski fakultet, Beograd, 1987
   4. M.B.Peruničić, D.Z.Čičkarić, B.M.Peruničić, Zbirka zadataka iz osnova upravljanja tehnološkim procesima, Novi Sad, 2006
   5. A.Sadibašić, Automatska regulacija procesa - praktikum, TMF, Beograd, 1994
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Predavanja, klasično i PPT, kolokvijumi, seminari, primeri simulacija na računaru
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi 20
   Seminari 20