Navigacija

14D187 - Projektovanje višefaznih hemijskih reaktora

Specifikacija predmeta
Naziv Projektovanje višefaznih hemijskih reaktora
Akronim 14D187
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti steknu znanje o osnovnim modelima višefaznih hemijskih reaktora, polazeći od mikro reaktora koji se koriste kod laboratorijskih ispitivanja složenih katalitičkih i nekatalitičkih procesa pa sve do postavki i projektovanja industrijskih reaktora.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Detaljnim opisom modela nekih industrijskih višefaznih reaktora i simulacijom njihovog rada, kao što su reaktori za procese hidrodesulfurizacije različitih frakcija nafte, reaktori za procese polimerizacije nižih olefina, sinteze metanola, kandidati će imati priliku da provere stečena teorijska znanja, a istovremeno izradom odgovarajućeg projektnog zadatka da ova znanja i na konkretan način demonstriraju. Time studenti stiču sposobnosti da analiziraju rad i/ili projektuju industrijske hemijske reaktore.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Analiza, modelovanje i dimenzionisanje višefaznih reaktorskih sistema koji su najzastupljeniji u industriji. Definisanje kompleksnih matematičkih modela realnih višefaznih hemijskih reaktora zahteva detaljnu analizu efekata makro- i mikro-mešanja u reaktorima. Program ovog kursa obuhvata pored definsianja načina strujanja i mešanja fluida u realnim višefaznim sistemima i analizu prenosa mase i toplote u reaktorima sa nepokretnim slojem katalizatora, kao i analizu procesa deaktivacije katalizatora.
  Sadržaj praktične nastave U okviru praktične nastave rešavaju se kompleksniji problemi iz oblasti višefaznih hemijskih reaktora u okviru projektnog zadatka.
  Literatura
  1. G.F. Froment, K.B. Bischoff: Chemical Reactor Analysis and Design. 2nd Ed., J. Wiley&Sons, N. York, 1990
  2. Wen, Fan, Models for Fluid Flow in Reactor, M. Dekker, N. York, 1976
  3. P. O, Connor, T. Takatsuka, G.L. Woolery, Deactivation and Testing of Hydrocarbon-Processing Catalysts, ACS Szmp. Ser. 634, ACS, Chicago, 1996
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja i projektni zadatak
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari