Navigacija

14D176 - Fizičko-mehanička ispitivanja materijala-viši kurs

Specifikacija predmeta
Naziv Fizičko-mehanička ispitivanja materijala-viši kurs
Akronim 14D176
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti usvoje principe interakcije između strukture, svojstava i procesiranja materijala i ovladaju tehnikama standardnih metoda fizičko-mehaničkih ispitivanja materijala i osposobe se za naučno istraživački rad.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Na osnovu usvojenih znanja i veština studenti su osposobljeni su da kritički povezuju rezultate ispitivanja materijala i prametara procesirannja, kao i da i razvijaju i promovišu modifikovane, nestandardne metode u cilju što bolje analize procesa i samih materijala.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Predmet produbljuje znanja studenta o relevantnim fizičkim i mehaničkim svojstvima materijala u korelaciji sa makro-, mikro- i nano nivoima strukture materijala. Nastavne jedinice: Hemijska, fizička i mehnička svojstva materijala; Ispitivanja strukture; Termijske metode (DSC, TGA, DMA); Osnove mehaničkog ponašanja i ispitivanja materijala: elastičnost, viskoelastičnost, plastičnost, tvrdoća, žilavost; lom i zamor; ispitivanje materijala udarom visoke energije, puzanje; indentacija- mikro i nanoindentacija; Frikcija, abrazija, otpornost na habanje. ;
  Sadržaj praktične nastave Kroz eksperimentalan rad i demonstracije standardnih metoda ispitivanja studenti ovladavaju veštinama i osposobljavaju se za konkretno rešavanje problema u oblasti korelacije struktura svojstvo-procesiranje materijala.
  Literatura
  1. Jonathan Awerbuch, Fundamentals of Mechanical Behavior of Materials, Theory and Applications, John Wiley & Sons, USA, 2001
  2. Thomas H. Courtney, Mechanical Behavior of materials, Mc Graw-Hill International Editions, Singapore, 1990
  3. Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials, 4/E, Prentice Hall, 2013.
  4. Michael F. Ashby and David R. H. Jones, Engineering materials. 1. An introduction to their properties and applications. - 2nd. ed. Butterworth-Heinemann, An imprint of Elsevier Science, Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, 1996
  5. 5. J. Pelleg, Mechanical Properties of Materials, Springer, 2013.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Nastava uključuje predavanja sa vizuelnim demonstracijama demonstracijama kao i demonstracije standardnih metoda ispitivanja, studijski istraživački rad, konsultacije, seminarski rad (SR)
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 60
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 10
  Seminari 20