Navigacija

14D171 - Teorija procesa sagorevanja

Specifikacija predmeta
Naziv Teorija procesa sagorevanja
Akronim 14D171
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studente upozna sa principima teorije sagorevanja, kao multidisciplinarne naučne oblasti. Predmet obuhvata termodinamičke osnove procesa sagorevanja, kinetiku hemijskih reakcija, prostiranje plamena u gasovima. Predmet kursa je: proračun brzine prostiranja plamena, struktura i stabilnost plamena. U toku kursa studenti se upoznaju sa teorijom detonacije, teorijom udarnih talasa, proračunom brzine detonacije i koncentracionih granica detonacije. Razmatra se organizacija procesa sagorevanja različitih goriva. Studenti se upoznaju sa uzrocima nastanka i metodama kontrole nastanka štetnih proizvoda sagorevanja.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču znanja neophodna za materijalne i energetske bilanse procesa sagorevanja: Studenti se upoznaju sa kinetikom hemijski reakcija u procesima sagorevanja gasovitih goriva. Na kraju uspešno savladanog kursa su ovladali proračunima brzine prostiranja plamena u gasovitim gorivima i koncentracionih granica. Studenti stiču znanja neophodna za organizaciju sagorevanja različitih goriva koja omogućuju kontrolu procesa sagorevanja i smanjenje emisije štetnih proizvoda. Studenti su stekli znanja i ovladali veštinama koje omogućavaju definisanje procesa sagorevanja prema tehnološkim, ekonomskim i parametrima zaštite životne sredine.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Materijalni i energetski bilansi procesa sagorevanja. Proračuni sagorevanja gasovitih i tečnih goriva. Proračun sagorevanja uglja. Izračunavanje odnosa vazduh-gorivo. Proračun temperature sagorevanja. Izračunavanje ravmotežnog sastava proizvoda sagorevanja- Kinetika hemijskih reakcija u procesima sagorevanja gasovitog goriva. Složene hemijske reakcije. Lančane reakcije. Kinetika i mehanizam sagorevanja vodonika. Teorija granica paljenja. Kinetika i mehanizam sagorevanja ugljen-monooksida. Kinetika i mehanizam sagorevanja ugljovodonika. Teorija toplotne eksplozije. Prostiranje plamena u gasovima. Struktura i brzina plamena. Stabilizacija fronta plamena u laminarnoj i turbulentnoj struji. Prinudno paljenje. Koncentracione granice paljenja. Teorija detonacije. Teorija udarnih talasa. Proračun brzine detonacije i koncentracionih granica detonacije. Organizacija procesa sagorevanja gasovitih goriva. Sagorevanje tečnih goriva. Sagorevanje čvrstih goriva. Proces sagorevanja kao izvor zagađenja vazduha.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. J. Warnatz, U. Maas, R. Dibble, Combustion, Springer, Berlin, 2006.
   2. F. Williams, Combustion Theory, Addison-Wesley Publishing Company, Massachusetts, 1965.
   3. S. Joksimović- Tjapkin, Procesi sagorevanja, Univerzitet u Beogradu, TMF, 1987.
   4. S. R. Turns, An Introduction to Combustion, Second Edition, McGraw-Hill, Singapore, 2000.
   5. . I. Glassman, Combustion, Academic Press, New York, 2008
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3
   Metode izvođenja nastave Nastava uključuje predavanja i računske primere.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi 30
   Seminari 20