Navigacija

14D165 - Procesiranje materijala za elektroniku

Specifikacija predmeta
Naziv Procesiranje materijala za elektroniku
Akronim 14D165
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj kursa je upoznavanje studenata sa osnovnim procesima i tehnologijama u mikroelektronici; korelacija strukture materijala sa procesnim parametrima, osnovi kinetike, razvoja mikrostrukture tokom rasta kristala i mikroprocesiranja, karakterizacija materijala .
  Ishodi učenja (stečena znanja) Na osnovu stečenih znanja i veština student će biti sposoban da primeni visokospecijalizovana znanja u dizajniranju mikroelektronskih i optoelektronskih materijala, kao i projektovanju rasta kristala, procesiranju kompozitnih i nanomodifikovanih elektronskih i optoelektronskih materijala.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Predmet upoznaje studente sa pregledom osnovnih klasa materijala za mikro i optoelektroniku kao i metodama njihovog procesiranja; Interakcija struktura-svojstvo-procesiranje materijala u elektronskim tehnologijama; Provodnici, dielektrici i izolatori; Piezoelektrici i piroelektrici; Optoelektronski materijali; Kristalizacija i rast monokristala; Kontrola procesnih parametara; Elektronske tehnologije; tanki filmovi; MEMS i NEMS strukture; kompozitni elektronski i optoelektronski materijali; procesiranje kompozitnih materijala: eklektropredenje, spin coating (rotaciono livenje iz rastvora), presovanje; uticaj procesnih parametara na mikromehanička svojstva elektronskih i optoelektronskih materijala.
  Sadržaj praktične nastave
  Literatura
  1. Crystal Growth Technology, Editors: Hans J. Scheel and Tsuguo Fukuda, John Wiley & Sons, Chichester, England, 2004
  2. Semiconductor devices, John Wiley & Sons, Chichester, England, 2001
  3. Micro- and Opto-Electronic Materials and Structures: Physics, Mechanics, Design, Reliability, Packaging, Volumes 1-2, edited by E. Suhir, Y. C. Lee, C. P. Wong, Springer Science + Business Media, 2007
  4. Crystal Growth: a tutorial approach, Edited by: W. Bardsley, D.T. J. Hurle and J.B.Mullin, Nort;Holland Publishing Company, 1979
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Nastava uključuje predavanja sa vizuelnim demonstracijama, studijski istraživački rad, konsultacije, seminarski rad (SR)
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari 20