Navigacija

14D157 - Površinski aktivne materije

Specifikacija predmeta
Naziv Površinski aktivne materije
Akronim 14D157
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Nema Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studente upozna sa svojstvima i mehanizmom delovanja površinski aktivnih materija (PAM), njihovom značaju i ulozi u proizvodnji različitih industrijskih proizvoda.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Posle uspešno savladanog predmeta studenti su stekli odgovarajuća znanja o svojstvima i značaju PAM u industriji. Takođe, studenti su stekli sposobnost da odaberu odgovarajuće PAM za proizvodnju različitih industrijskih proizvoda.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave 1. Površinski aktivne materije (PAM)-struktura, osnovna svojstva i podela PAM. 2. Formiranje i struktura micela, PAM u vodenoj i organskoj sredini. 3. Smeše polimera i PAM, polimerne PAM. 4. Uloga PAM pri kvašenju, pranju, solubilizaciji. 5. Primena PAM u formiranju i stabilizaciji emulzija, pena, mikro- i nanoemulzija. 6. Uloga PAM u sistemima za kontrolisano otpuštanje aktivnih supstanci. 7. PAM u kozmetičkim proizvodima. 8. Primena PAM u farmaciji. 9. Primena PAM u poljoprivredi.
  Sadržaj praktične nastave Seminarski radovi
  Literatura
  1. M. Kalagasidis Krušić, Interna skripta Katedre za OHT, Beograd 2010.
  2. K. Holmberg, B. Jonson, B. Lindman, ' Surfactants and Polymers in Aqueous Solution', John Wiley & Sons, England 2003
  3. T. Tadros, 'Applied Surfactants', Wiley-VCH Germany, 2005
  4. M. Malstemn, ' Surfactants and Polymers in Drug Delivery', Marcel Dekker, 2002
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1.5 0.5
  Metode izvođenja nastave Predavanja, konsultacije, izrada seminarskog rada
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 30