Navigacija

14D141 - Masena spektrometrija

Specifikacija predmeta
Naziv Masena spektrometrija
Akronim 14D141
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se ukaže na izuzetan potencijal masene spektrometrije (MS) za identifikaciju i kvantitativno određivanje organskih jedinjenja.U tom smislu posebno su istaknute kombinovane tehnike, "GC-MS" i "LC-MS", koje omogućavaju analizu komplikovanih smeša kao i “ICP-MS” metoda elementarne i izotopske analize.
   Ishodi učenja (stečena znanja) U toku kursa student treba da stekne znanje koje mu omogućava da primeni masenu spektrometriju u različitim oblastima od ispitivanja strukture i identifikacije jedinjenja do kvantitativnog određivanja tragova analita u komplikovanim smešama. Takođe treba da razvije eksperimentalne veštine u primeni kombinovanih tehnika "NRLC-MS", "HPLC-MS/MS" i “ICP-MS”.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Programom su obuhvaćeni klasični sadržaji, koji objašnjavaju osnovne principe masene spektrometrije, ali i novija dostignuća, posebno u u domenu tehnika jonizacije (EI, CI, APCI, ESI, MALDI) i primene različitih tipova analizatora (magnetni, elektrostatički, kvadrupolni, različiti tipovi jonskih trapova, analizator na bazi vremena preleta). Obuhvaćene su karakteristike različitih kombinacija analizatora kod hibridnih instrumenata, koje omogućuju znatno proširenje primene masene spektrometrije, kako kao metode hemijske analize, tako i kao istraživačke discipline. Za identifikaciju organskih jedinjenja koriste se reakcije fragmentacije jona, takozvani "MS-MS" spektri a za kvantitativnu analizu komplikovanih smeša koriste se kombinovane tehnike "GC/MS" ili "HPLC/MS" ili "HPLC/MS-MS" što će biti demonstrirano u laboratoriji.
   Sadržaj praktične nastave Laboratorijske vežbe: Snimanje masenih spektara jedinjenja i izotopskog sastava elemenata, tandem masena spektrometrija, tečnom hromatografija sa masenospektrometrijskim detektorom, kuplovano spregnuta plazma sa masenospektrometrijskim detektorom.
   Literatura
   1. B. Ardrey, Liquid Chromatography – Mass Spectrometry: An Introduction, John Wiley and Sons, Chichester, 2003.
   2. R.M. Smith and K.L. Busch, Understanding Mass Spectra – A Basic Approach, John Wiley and Sons, New York, 1999.
   3. J. Barker, Mass Spectrometry, John Wiley and Sons, Chichester, 1999.
   4. T.A. Lee, A Beginner's Guide to Mass Spectral Interpretation, John Wilea and Sons, Chichester, 1998.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Nastava se sastoji od predavanja, konsultacija o odabrnoj metodi, individualnih laboratorijskih vežbi , prezentacije seminara, i zajedničke pripreme materijala za učenje. Na kraju kursa svi studenti polažu test.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 20 Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 30