Navigacija

14D128 - Viši kurs karakterisanja makromolekula

Specifikacija predmeta
Naziv Viši kurs karakterisanja makromolekula
Akronim 14D128
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Hemija makromolekula ili Svojstva polimernih materijala Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje znanja o najsavremenijim tehnikama za određivanje svojstava polimera u rastvoru i čvrstom stanju. Predmet uključuje samostalnu izradu dve laboratorijske vežbe i seminarskog rada.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Posle uspešno savladanog predmeta, studenti su (i) stekli sposobnost da izaberu odgovarajuće merne tehnike za određena ispitivanja i da obrade dobijene rezultate, (ii) stekli komunikacione i socijalne kompetencije potrebne za rad u istraživačkom timu, (iv) stekli veštine komunikacije za jasno formulisanje eksperimentalnog problema, načina rešavanja problema i predstavljanja eksperimentalnih rezultata. ;
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Određivanje molarne mase polimera merenjem intenziteta rasute svetlosti – statičko i dinamičko rasipanje svetlosti. Određivanje molarne mase i raspodele molarnih masa polimera gel propusnom hromatografijom, kao i metodom MALDI-TOF-MS. Frakcionisanje polimera pri laminarnom tečenju rastvora i dejstvu nekog polja normalnog na pravac tečenja – FFF metoda. Određivanje razgranatosti makromolekula. Određivanje nadmolekulske strukture polimera. Polarizacioni i elektronski mikroskop. Mikroskopi sa skenirajućom sondom. Termička, mehanička i optička svojstva polimera i njihovo određivanje. Određivanje svojstava polimera kao dielektrika.
  Sadržaj praktične nastave studijski istraživački rad
  Literatura
  1. S. Jovanović, K. Jeremić, Karakterisanje polimera, TMF, Beograd, 2007
  2. E. Schröder, G. Müller, K.F. Arndt, Polymer Characterization, Hanser Publishers, Munich, 1989
  3. G. Kampf, Characterization of Plastics by Physical Methods, Hanser Publishers, Munich, 1986;
  4. E. Collins, J. Bareš, F.W. Billmeyer, Jr., Experiments in Polymer Science, John Wiley & Sons, New York, 1973
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1.5 0.5
  Metode izvođenja nastave Predavanja, seminarski radovi i konsultacije
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi 15
  Seminari 30