Navigacija

14D108 - Principi intenzifikacije procesa

Specifikacija predmeta
Naziv Principi intenzifikacije procesa
Akronim 14D108
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta 1. Upoznanje studenata sa konceptom intenzifikacije procesa, kao alternativom klasičnom razvoju i projektovanju procesa u hemijskom inženjerstvu. ; 2. Upoznavanje sa različitim hemijsko-inženjerskim principima koji se mogu koristiti za intenzifikaciju procesa. ; 3 Upoznavanje sa konkretnim procesima zasnovanim na principu intenzifikacije. ; 4. Sticanje uvida u trenutno stanje primene principa intenzifikacije procesa, na nivou istraživanja, razvoja i industrije. ;
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su osposobljeni za: ; 1. Novi pristup razvoju i projektovanju procesa, zasnovan na intenzifikaciji procesa ; 2. Primenu principa intenzifikacije procesa u istraživačkom radu ; 3. Primenu principa intenzifikacije procesa u razvoju novih tehnologija ;
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave 1. Uvod u intenzifikaciju procesa: osnovni principi i razlike u odnosu na klasičan pristup projektovanju procesa. ; 2 Intenzifikacija procesa u prostornom, energetskom, sinergetskom i vremenskom domenu ; 3. Funkcionalna integracija uređaja u postrojenju ; 4. Energetska integracija ; 5. Strukturna integracija (hibridni i multifunkcionalni uređaji) ; 6. Minijaturizacija uređaja: mikroreaktori, mikroseparatori i sl. ; 7. Namerno nestacionarni procesi ; 8. Presek stanja u oblasti intenzifikacije procesa: procesi na nivou istraživanja, razvoja i industrije ;
  Sadržaj praktične nastave U okviru praktične nastave studenti će raditi po jedan projektni zadatak.
  Literatura
  1. Materijali sa predavanja, u elektronskom obliku
  2. A. Stankiewicz, J. A. Moulijn (editori), Re-Engineering the Chemical Processing Plant: Process Intensification, Marcel Dekker, 2004
  3. D. Reay, C. Ramshaw, A. Harvey (editori), Process Intensification: Engineering for Efficiency, sustainability and Flexibility, Butterworth-Heineman, 2008
  4. Action Group Process Intensification, “European Roadmap for Process Intensification”, Creative Energy – Energy Transition, 2008
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, izrada projekata, konsultacije
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 50
  Projekti 50
  Kolokvijumi
  Seminari