Navigacija

14D020 - Uvećanje razmera procesa

Specifikacija predmeta
Naziv Uvećanje razmera procesa
Akronim 14D020
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj kursa je da studente upozna sa metodologijom uvećanja razmera procesa, razvijanje sposobnosti da se na osnovu modela i proračuna i laboratorijskih i poluindustrijskih istraživanja pravilno definišu projektni parametri realnog industrijskog procesa.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Sposobnost samostalne primene osnovnih principa uvećanja razmera procesa na dimenzionisanje procesa i opreme na bazi proračuna i podataka sa laboratorijskih i poluindustrijskih ispitivanja.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod. Povećanje razmera procesa proizvodnih sistema kao složena i specifična funkcija hemijskog iženjerstva; brojni determinišući faktori na putu od malih (laboratorijskih) do industrijskih dimenzija; empirijske, matematičke i druge metode ekstrapolacije. Značaj i ograničenja empirijskih korelacija. Teorija sličnosti, geometrijska, mehanička, termička i hemijska sličnost, kriterijumi i dokazi; Simuliranje procesa sa i bez učešća hemijske reakcije u procesu; Modelovanje procesa – opšte, marginalni uslovi, modelovanje fenomena, modelovanje sistema – teorija i metode; Povećanje razmera – povećanje i modelovanje, eksponenti promene razmera, složenost sistema u kome simultano deluju fenomeni prenosa i hemijske reakcije, uslovi i kriterijumi sličnosti ovih sistema, integralna sličnost. Reakcije u homogenom i heterogenom sistemu. Monofazni sistem i kontaktni reaktori – povećanje razmera; Analogija pojava – matematički izomorfizam, razne analogije u fizičko-hemijskim, fizičkim i hemijskim procesima. Hidrodinamičke analogije-teorija i primena. Pilot-plant, mini pilot-plant postrojenja, značaj istraživanja. Razvoj, ekstrapolacija, teorija i tehnika gradnje. Tipični primeri: Mešanje, višefazni sistemi, prenos toplote, hemijski reaktori.
  Sadržaj praktične nastave Računske vežbe koje prate teorijsku nastavu.
  Literatura
  1. Materijal sa predavanja, skripta
  2. M. Zlokarnik, Scale-up in Chemical Engineering, Wiley-VCH Verlag GmbH&Co.KgaA, New York, 2002.
  3. R.E. Johnstone, Pilot Plants, Models and Scale-up methods in Chemical Engineering, McGraw-Hill, New York, 1957.
  4. Bachurst, J.R., Harker, J.H., “Process Plant Design”, Heinemann, London, 1973.
  5. Seider, D.W., “Proces design principles: synthesis, analysis and evaluation”, Wiley Inc., New York, 1999.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, računske vežbe, konsultacije
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti 60
  Kolokvijumi
  Seminari