Navigacija

14D003 - Elektrokeramika

Specifikacija predmeta
Naziv Elektrokeramika
Akronim 14D003
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da student ovlada znanjima o vezi između osobina i strukture materijala koji se koriste kao aktivne komponente (kondenzatori, aktuatori, senzori, uređaji za memorisanje i sl.) u savremenim elektronskim uređajima.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje znanjima potrebnim za kreiranje i primenu elektrokeramičkih materijala. Osposobljenost za kreativni rad na stvaranju i primeni kako postojećih tako i novih funkcionalnih materijala u oblasti elektrokeramike. ;
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uvod u elektrokeramiku; Osnovni principi (zasnovani na hemiji, fizici, matematici); Veza između strukture i osobina; Osnovni elektrokeramički materijali: izolatori, provodnici, piezoelektrici, feroelektrici, elektrooptički materijali; Osobine i karakterizacija; Metode dobijanja; Primena u elektronici.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. A.J.Mouslon; J.M. Herbert, Electroceramics: Materials, Properties, Applications, 2nd Edition, John. Wiley and Sons, 2003.
   2. R.C. Buchanan (Ed), Ceramic Materials for Electronics: Processing, Properties, and Applications, Copyright Marcel Dekker Inc. NY 2004.
   3. H.Yanagida, K.Koumoto, M.Miyayama, The Chemistry of Ceramics, John Wiley & Sons, Chichester, 1996.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Nastava uključuje predavanja sa primerima.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 70
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 30