Navigacija

14BBI316 - Savremena merenja u tehnologiji

Specifikacija predmeta
Naziv Savremena merenja u tehnologiji
Akronim 14BBI316
Studijski program Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima predstave podataka dobijenih električnim merenjima. Sticanje znanja o savremenim sistemima za akviziciju, analizu i obradu podataka. Praktično savladavanje upotrebe delova mernih sistema (A/D i D/A konvertori, senzori, filteri) za merenje neelektričnih veličina električnim putem.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Interpretacija i upotreba savremenog (naučnog) zapisa i inženjerskih jedinica za opis fizičkih veličina. Predstavljanje podataka i drugih informacija u grafičkom i tabelarnom obliku. Upotreba sistema za akviziciju i analizu podataka u inženjerskim sistemima. Korišćenje savremene tehnologije i resursa za projektovanje i izvršavanje eksperimenata pri inženjerskoj analizi. Rad u timu u cilju pripreme eksperimenta, akvizicije podataka i njihove analize. Obrada i prezentacija podataka u vezi sa pripremom eksperimenta i njegovom implementacijom u pisanoj formi.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Savremeni (naučni) zapis, analiza podataka i greška u eksperimentu. Grafičko i tabelarno prikazivanje podataka. Programski paket ORIGIN. Električna kola i merenja. Sistemi za akviziciju podataka. Programski paket LabView. Merenje prostornih veličina. Merenje vremena. Merenje sile, momenta i pritiska. Merenje protoka. Merenje temperature. Dinamička merenja i kontrola procesa.
   Sadržaj praktične nastave Prezentacija podataka dobijenih merenjem. Slučajni šum i filtriranje šuma. ; Merenje temperature. Merenje pritiska. Merenje protoka. Sistem merenja i kontrole procesa u realnom vremenu.
   Literatura
   1. „The measurement, instrumentation, and sensors handbook“, John G. Webster, CRC Press, 1999.
   2. „Electrial measurements, signal processing, and displays“, John G. Webster, CRC Press, 2004.
   3. „Električna i elektronska kola, uređaji i merni instrumenti (Osnovi elektrotehnike) I“, Dejan Bajić, TMF, Beograd 1989.
   4. „Električna i elektronska kola, uređaji i merni instrumenti (Osnovi elektrotehnike) II“, Dejan Bajić, TMF, Beograd 1989.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   1 1
   Metode izvođenja nastave Predavanja, seminarski radovi, praktičan rad u laboratoriji
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit
   Praktična nastava 30 Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari