Navigacija

ZP43 - Osnovi automatskog upravljanja

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi automatskog upravljanja
Akronim ZP43
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Programiranje, Mehaničke operacije, Toplotne operacije (ili Mehaničke i toplotne operacije), Operacije prenosa mase, Osnovi reaktorskog inženjerstva Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta 1. Sagledavanje značaja upravljanja procesima u hemijskoj industriji, kao i uloge hemijskog inženjera u ovoj oblasti. ; 2. Sticanje osnovnijih teorijskih znanja iz dinamike i upravljanja procesima. ; 3. Sagledavanje osnovnih praktičnih aspekata upravljanja u procesnoj industriji. ; 4. Upoznavanje sa neophodnom instrumentacijom u procesnoj industriji ; 5. Upoznavanje sa, i praktična primena potrebnih matematičkih alata ; 6. Upoznavanje sa, i praktična primena modernih siftverskih alata u rešavanju inženjerskih problema vezanih za upravljanje procesima. ;
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za: ; - Rad u automatizovanim pogonima procesne industrije. ; - Uključivanje u timove cpecijalizovane za projektovanje sistema upravljanja za pogone procesne industrije. ; - Praćenje viših kurseva iz oblasti dinamike i ipravljanja procesima. ;
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave 1. Uvod: osnovne definicije, osnovni principi i elementi sistema upravljanja ; 2. Procesni sistem kao objekat upravljanja: dinamičke karakteristike u vremenskom, kompleksnom i frekventnom domenu, jednostavni primeri karakterističnih procesa u hemijskoj i srodnim industrijama ; 3. Instrumentacija: merni elementi, izvršni elementi, regulatori i dodatna oprema ; 4. Upravljačka konfiguracija sa negativnom povratnom spregom: princip rada, konvencionalni regulatori, dinamika, stabilnost, izbor i projektovanje elemenata kola, kritička analiza. ; 5. Osnovni praktični aspekti upravljanja tehnološkim procesima ;
  Sadržaj praktične nastave Vežbe u računarskoj laboratoriji, uz korišćenje programskog paketa Matlab i specijalizovanih dodataka za obast upravljanja Control System Toolbox, Simbolic Math Toolbox i Simulink. Praktična nastava je usklađena sa teorijskom, tako da studenti rešavaju konkretne probleme koji su obrađeni na predavanjima.
  Literatura
  1. Menka Petkovska, “Merenje i upravljanje u procesnim sistemima ”, TMF, Beograd 2007
  2. A. Gilat, “Uvod u Matlab 7 sa primerima“, Mikro knjiga, Beogad, 2005
  3. Materijali sa predavanja, Materijali za vežbe, u elektronskom obliku
  4. D.E. Seborg, T.E. Edgar, D.A. Mellichamp, “Process Dynamics and Control”, Willey, Danvers, 2004
  5. G.K. McMillan, D.M. Considine, “Process/Industrial Instruments and Controls Handbook“, McGraw-Hill, New York, 1999
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 0 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja sa jednostavnim primerima, vežbe u računarskoj laboratoriji, konsultacije, domaći zadaci
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 50
  Seminari