Navigacija

ZP34 - Toplotne operacije

Specifikacija predmeta
Naziv Toplotne operacije
Akronim ZP34
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Termodinamika Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Izučavanje mehanizama prenosa toplote. Upoznavanje sa osnovnim geometrijskim karakteristikama, termohidrauličkim proračunima i radom toplotnih aparata.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču znanja na osnovu kojih mogu da izvrše izbor i specificiranje najčešće korišćenih aparata za prenos toplote u industriji, kao i projektovanje razmenjivača toplote.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave I PRENOS TOPLOTE. Mehanizmi prenosa toplote. Stacionarno i nestacionarno provođenje toplote. Prelaz toplote bez i pri faznoj transformaciji fluida. Teorija sličnosti. Korelacije za prelaz toplote. Prolaz toplote. Prenos toplote zračenjem. ; II TOPLOTNI APARATI. Klasifikacija, izbor i primena. ; III REKUPERATORI. Energetski bilans. Raspodela temperatura. Metode proračuna: a) Srednja logaritamska razlika temperature, b) Prenosne jedinice. ; IV RAZMENJIVAČI TOPLOTE SA CEVNIM SNOPOM, OMOTAČEM. Osnovne karakteristike i primena. Osnovni delovi. Termički otpori. Termohidraulički proračuni. ; V PLOČASTI RAZMENJIVAČI TOPLOTE. Osnovne karakteristike i primena. Osnovni delovi. Termohidraulički proračuni. ; VI UKUVAČI. Osnovni tipovi i primena. Kontinualno isparavanje: Jednostepeno i višestepeno. ; VII PRENOS TOPLOTE U ŠARŽNIM POSTUPCIMA. Tipovi aparata sa a) omotačem, b)uronjavajućom površinom za toplotnu razmenu, c) spoljnim razmenjivačem toplote. Prenos toplote i pad pritiska. Projektovanje aparata. ;
  Sadržaj praktične nastave Računarske simulacije i seminarski radovi koji prate teorijsku nastavu.
  Literatura
  1. Đorđević, B., Valent,V., Šerbanović, S., Termodinamika sa termotehnikom, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 2007
  2. Tasić, A., Šerbanović, S., Đorđević, E., Toplotne operacije i oprema, TMF, Beograd, 2005.
  3. Živković, E., Šerbanović, S., Tasić, A., Pločasti razmenjivači toplote i ukuvači, skripta, TMF, Beograd, 2007.
  4. McCabe,W.K., Smith,J.C., Harriot,P., Unit Operations of Chemical Engineering, McGraw-Hill, New York, 2005
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2 0
  Metode izvođenja nastave Predavanja i rad na računaru.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 70
  Seminari