Navigacija

ZP30 - Mehaničke i toplotne operacije

Specifikacija predmeta
Naziv Mehaničke i toplotne operacije
Akronim ZP30
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 8.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Termodinamika Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Osposobljavanje studenata da kritički i analitički razmišljaju u svetlu prenosa ; količine kretanja i toplote i osnovnih inženjerskih principa, te da donose odluke ; i biraju adekvatne operacije i uređaje. Upoznavanje sa načinom razmišljanja, ; logike i terminologije u ovoj oblasti i izvorima informacija. Upoznavanje sa ; različitim mehaničkim i toplotnim operacijama i proučavanje osnovnih.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Sposobnost samostalnog proračuna osnovnih mehaničkih i toplotnih operacija.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod. Opšti pojmovi. Osobine fluida. Statika fluida. Navije-Stoksova jednačina. Granični sloj. Strujanje realnih fluida. Energetski bilans stacionarnog strujanja. Proračun gubitaka usled podužnog trenja i mesnih otpora. Merenje srednje i lokalne brzine fluida. Karakteristike strujnih mreža. Nenjutnovski fluidi. Dimenziona analiza i teorija sličnosti. Opstrujavanje. Relativno kretanje fluida i čestice. Karakterizacija čestica. Slobodno i stešnjeno taloženje. Osnovne hidromehaičke operacije. Strujanje fluida kroz poroznu sredinu; Filtracija i oprema za filtraciju. Fluidizacija – teoretski principi i primena. Vrste fluidizacije. Mešanje. Teorijski principi i tipovi mešalica, proračun snage. ; Mehanizmi prenosa toplote. Stacionarno i nestacionarno provođenje toplote. Prelaz toplote bez i pri faznoj transformaciji fluida. Teorija sličnosti. Korelacije za prelaz toplote. Prolaz toplote. Prenos toplote zračenjem. ; Toplotni aparati. Klasifikacija, izbor i primena; Rekuperatori. Energetski bilans. Raspodela temperatura. Metode proračuna: a) Srednja logaritamska razlika temperature, b) Prenosne jedinice; Razmenjivači toplote sa cevnim snopom i omotačem. Osnovne karakteristike i primena. Osnovni delovi. Termički otpori. ; Termohidraulički proračuni.; Pločasti razmenjivači toplote. Osnovne karakteristike i primena. Osnovni delovi. Termohidraulički proračuni; Ukuvači. Osnovni tipovi i primena. Kontinualno isparavanje. ;
  Sadržaj praktične nastave Računske vežbe koje prate teorijsku nastavu.
  Literatura
  1. Materijal sa predavanja, skripta
  2. Đorđević, B., Valent,V., Šerbanović, S., Termodinamika sa termotehnikom, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 2007
  3. Tasić, A., Šerbanović, S., Đorđević, E., Toplotne operacije i oprema, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 2007
  4. ) Vulićević, D., Tehnološke operacije – Dijagrami, nomogrami i tabele, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd 1997;
  5. McCabe,W.K., Smith,J.C., Harriot,P., Unit Operations of Chemical Engineering, McGraw-Hill, New York, 2005.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  4 2 0
  Metode izvođenja nastave Predavanja, računske vežbe, konsultacije
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 70
  Seminari