Навигација

ЗП30 - Механичке и топлотне операције

Спецификација предмета
НазивМеханичке и топлотне операције
АкронимЗП30
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ8.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомТермодинамикаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаОспособљавање студената да критички и аналитички размишљају у светлу преноса ; количине кретања и топлоте и основних инжењерских принципа, те да доносе одлуке ; и бирају адекватне операције и уређаје. Упознавање са начином размишљања, ; логике и терминологије у овој области и изворима информација. Упознавање са ; различитим механичким и топлотним операцијама и проучавање основних.
  Исходи учења (стечена знања)Способност самосталног прорачуна основних механичких и топлотних операција.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУвод. Општи појмови. Особине флуида. Статика флуида. Навије-Стоксова једначина. Гранични слој. Струјање реалних флуида. Енергетски биланс стационарног струјања. Прорачун губитака услед подужног трења и месних отпора. Мерење средње и локалне брзине флуида. Карактеристике струјних мрежа. Нењутновски флуиди. Димензиона анализа и теорија сличности. Опструјавање. Релативно кретање флуида и честице. Карактеризација честица. Слободно и стешњено таложење. Основне хидромехаичке операције. Струјање флуида кроз порозну средину; Филтрација и опрема за филтрацију. Флуидизација – теоретски принципи и примена. Врсте флуидизације. Мешање. Теоријски принципи и типови мешалица, прорачун снаге. ; Механизми преноса топлоте. Стационарно и нестационарно провођење топлоте. Прелаз топлоте без и при фазној трансформацији флуида. Теорија сличности. Корелације за прелаз топлоте. Пролаз топлоте. Пренос топлоте зрачењем. ; Топлотни апарати. Класификација, избор и примена; Рекуператори. Енергетски биланс. Расподела температура. Методе прорачуна: а) Средња логаритамска разлика температуре, б) Преносне јединице; Размењивачи топлоте са цевним снопом и омотачем. Основне карактеристике и примена. Основни делови. Термички отпори. ; Термохидраулички прорачуни.; Плочасти размењивачи топлоте. Основне карактеристике и примена. Основни делови. Термохидраулички прорачуни; Укувачи. Основни типови и примена. Континуално испаравање. ;
  Садржај практичне наставеРачунске вежбе које прате теоријску наставу.
  Литература
  1. Материјал са предавања, скрипта
  2. Ђорђевић, Б., Валент,В., Шербановић, С., Термодинамика са термотехником, Технолошко-металуршки факултет, Београд, 2007
  3. Тасић, А., Шербановић, С., Ђорђевић, Е., Топлотне операције и опрема, Технолошко-металуршки факултет, Београд, 2007
  4. ) Вулићевић, Д., Технолошке операције – Дијаграми, номограми и табеле, Технолошко-металуршки факултет, Београд 1997;
  5. McCabe,W.K., Smith,J.C., Harriot,P., Unit Operations of Chemical Engineering, McGraw-Hill, New York, 2005.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  420
  Методе извођења наставеПредавања, рачунске вежбе, консултације
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит30
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми70
  Семинари