Navigacija

ZP22 - Termodinamika

Specifikacija predmeta
Naziv Termodinamika
Akronim ZP22
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Tehnička fizika I Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa termodinamičkim principima i njihovom primenom na neke procese iz industrijske prakse.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču znanja na osnovu kojih mogu postavljati masene, energetske i bilanse entropije za procese u aparatima hemijske ili srodnih industrija. Osposobljeni su da odrede termodinamičke veličine stanja idealnog gasa i realnih fluida.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave I OSNOVNE POSTAVKE TERMODINAMIKE. Termodinamički sistemi i veličine stanja. Idealan gas i realni fluidi. Povratni i nepovratni procesi. Toplota i rad. ; II ZAKON ODRŽANJA MASE, ENERGIJE. Opšte jednačine bilansa za otvoren i zatvoren sistem. Zakon održanja mase. Zakon održanja energije (prvi zakon termodinamike). Primena bilansa energije na stacionarne i nestacionarne procese sa idealnim gasom i realnim fluidima. ; III DRUGI ZAKON TERMODINAMIKE, BILANS ENTROPIJE. Bilans entropije za stacionarne i nestacionarne procese. Princip povećanja entropije za zatvoren, otvoren i izolovan sistem. Primena drugog zakona termodinamike: eksergija i anergija toplote, reverzibilan rad i radna sposobnost. Mehanički i termodinamički gubitak rada. Gubitak eksergije. ; IV PROCESI U TERMIČKIM UREĐAJIMA, POSTROJENJIMA. Procesi u energetskom postrojenju sa parnom turbinom. Rankinov ciklus sa organskim fluidima. Kogeneracija. Procesi hlađenja. ; V VLAŽAN VAZDUH. Idealne gasovite smeše. Veličine stanja vlažnog vazduha. Procesi sa vlažnim vazduhom. ; VI PROCESI SAGOREVANJA. Toplotni efekti sagorevanja goriva. Potrošnja kiseonika i vazduha. Produkti sagorevanja.
  Sadržaj praktične nastave Računski primeri koji prate teorijsku nastavu.
  Literatura
  1. B. Djordjević, V. Valent, S. Šerbanović, M. Kijevčanin: Termodinamika, TMF, Beograd, 2012.
  2. Jones, J.B., Dugan, R.E., Engineering Thermodynamics, Prentice-Hall, New Jersey, 1996.
  3. Cangel, V., Boles, M., ''Thermodynamics: An Engineering Approach'', McGraw-Hill, New York, 2008.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2 0
  Metode izvođenja nastave Predavanja i računske vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 70
  Seminari