Navigacija

TET35 - Ispitivanje tekstila

Specifikacija predmeta
Naziv Ispitivanje tekstila
Akronim TET35
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Položen ispit iz predmeta Tekstilni materijali Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je edukacija studenata vezana za osnovne principe ispitivanja svojstava tekstilnih materijala primenom različitih metoda i aplikacijom zakona statistike na obradu rezultata merenja, kao i razvijanje sposobnosti primene osnovnih inženjerskih znanja u vrednovanju kvaliteta tekstilnih materijala.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su osposobljeni za samostalnu realizaciju eksperimenta pri određivanju fizičko-mehaničkih svojstava tekstilnih materijala sa korektnom obradom, interpretacijom i ocenom rezultata merenja.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Predmet obezbeđuje znanja iz metodologije pripreme tekstilnih materijala za ispitivanje, kao i niza najznačajnijih i najčešće primenjivanih metoda za ispitivanje fizičko-mehaničkih svojstava tekstilnih materijala. Predmetom su obuhvaćeni: standardni uslovi ispitivanja, načini dovođenja uzoraka u standardno stanje i postupci uzorkovanja. Proučavaju se metode za ispitivanje: dimenzionih i konstrukcionih karakteristika, otpornosti prema dejstvu različitih tipova spoljašnjih sila, frikcionih, abrazionih, sorpcionih, termofizičkih i elektrofizičkih svojstava. Predmet pruža i znanja iz oblasti matematičke statistike i teorije verovatnoće, neophodna za pravilnu interpretaciju rezultata merenja pri ispitivanju različitih svojstava tekstilnih materijala i za ocenu efikasnosti primenjenih proizvodnih postupaka.
  Sadržaj praktične nastave Praktična nastava obuhvata određivanje nekih fizičko-mehaničkih svojstva tekstilnih materijala, kao što su za pređe: finoća, debljina, upredenost, prekidne karakteristike, koeficijent trenja i komponente deformacije pređe pri istezanju, a za tekstilne površine: gustina, debljina, površinska masa, prekidne karakteristike, otpornost na prskanje, gužvanje i abraziju. U okviru praktične nastave studenti rešavaju i računske primere iz primene elemenata matematičke statistike u obradi i analizi rezultata ispitivanja tekstilnih materijala.
  Literatura
  1. K.Asanović, T.Mihajlidi, Ispitivanje tekstila, Interna skripta katedre za TI.
  2. T.Mihajlidi, S.Milosavljević, K.Radičević, Ispitivanje tekstila – Zbirka zadataka iz elemenata statistike, TMF, Beograd, 1994.
  3. R.Čunko, Ispitivanje tekstila-Fizikalne i instrumentalne metode karakterizacije osnovnih svojstava tekstila, Zagreb, 1995.
  4. B.P.Saville, Physical testing of textiles, Woodhead Publishing Limited in association with The Textile Institute, Abington Cambridge, England, 1999.
  5. Edited by Koblyakov, Laboratory Practice in the Study of Textile Materials, Mir Publishers, Moscow, 1989.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1 1
  Metode izvođenja nastave Nastava se realizuje u vidu predavanja, izrade računskih primera i eksperimentalnih vežbi.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 20
  Praktična nastava Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari