Navigacija

TET34 - Bojenje tekstilnog materijala

Specifikacija predmeta
Naziv Bojenje tekstilnog materijala
Akronim TET34
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa teorijskim i praktičnim osnovama bojenja tekstilnog materijala. Sticanje neophodnih znanja potrebnih za poznavanje i upravljanje procesima bojenja tekstilnog materijala. Prilagođavanje radu u industrijskim uslovima u proizvodnji, kombinujući znanja stečena iz drugih srodnih predmeta (Tekstilni materijali; Tekstilna vlakna). Uspostavljanje solidne osnove za dalji razvoj i usavršavanje kroz unapređenje timskog rada i interdisciplinarnog pristupa rešavanju inženjerskih problema u praksi.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su osposobljeni da kroz inženjerski pristup upravljaju bojenjem tekstilnog materijala u praktičnim industrijskim uslovima. Studenti su osposobljeni da koriste laboratorijsku opremu, kao i metode za praćenje efekta bojenja i kvaliteta obojenog tekstilnog materijala.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Daje osnovna znanja iz nomenklature boja, teorije bojenja i tehnologije bojenja (metode i faze) tekstilnog materijala po principu kolorističke klasifikacije boja. Sa aspekta parametara kvaliteta bojenja (ravnomernost i postojanost) kombinuje teorijska razmatranja i primere iz industrijske prakse, obrađene na konkretnim supstratima tj. različitim tekstilnim vlaknima. Detaljno obrađuje različite aparate i uređaje za bojenje sa aspekta njihove primenljivosti u zavisnosti od supstrata i klase boja koja se koristi za bojenje.
  Sadržaj praktične nastave Omogućuje studentu da teorijska znanja stečena na predavanjima primeni u laboratorijskim uslovima. Pruža znanje o praksi bojenja odabranih supstrata (pamuk; vuna; poliamid; poliestar). Pruža znanje o uticaju sastava kupatila za bojenje (koncentracija; prisutne hemikalije; prisutna tekstilna pomoćna sredstva) i parametara bojenja (vreme; temperatura; odnos kupatila) na kvalitet bojenja (ravnomernost; postojanost).
  Literatura
  1. D. Džokić, Teorija i tehnologija bojenja tekstilnog materijala, TMF, Beograd, 1989.
  2. D. Jocić, Bojenje – bežbe, Interni materijal katedre za TI, 1990.
  3. Materijal sa predavanja (prezentacije).
  4. J.Shore Ed., Colorants and Auxiliaries, Organic chemistry and application properties, Volume 1 – Colorants, Society of Dyers and Colourists, Bradford (1990).
  5. C.L.Bird, W.S.Boston, Eds., The Theory of Coloration of Textiles, Dyers Company Publication Trust, Bradford (1975).
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 0 2
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava, praktična nastava (laboratorijske vežbe), kolokvijumi
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari