Navigacija

TET22 - Termodinamika sa termotehnikom

Specifikacija predmeta
Naziv Termodinamika sa termotehnikom
Akronim TET22
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Tehnička fizika Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa termodinamičkim principima i njihovom primenom na neke procese iz industrijske prakse.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču znanja na osnovu kojih mogu postavljati masene, energetske i bilanse entropije za procese u aparatima hemijske ili srodnih industrija. Osposobljeni su da odrede termodinamičke veličine stanja idealnog gasa i realnih fluida. Koriste proračune vezane za prenos toplote provođenjem, prelazom i zračenjem.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave I OSNOVNE POSTAVKE TERMODINAMIKE. Termodinamički sistemi i veličine stanja. Idealan gas i realni fluidi. Povratni i nepovratni procesi. Toplota i rad. ; II ZAKON ODRŽANJA MASE, ENERGIJE. Opšte jednačine bilansa za otvoren i zatvoren sistem. Zakon održanja mase. Zakon održanja energije (prvi zakon termodinamike). Primena bilansa energije na stacionarne i nestacionarne procese sa idealnim gasom i realnim fluidima. ; III DRUGI ZAKON TERMODINAMIKE, BILANS ENTROPIJE. Bilans entropije za stacionarne i nestacionarne procese. Princip povećanja entropije za zatvoren, otvoren i izolovan sistem. Primena drugog zakona termodinamike: eksergija i anergija toplote, reverzibilan rad i radna sposobnost. Mehanički i termodinamički gubitak rada. Gubitak eksergije. ; IV PROCESI U TERMIČKIM UREĐAJIMA, POSTROJENJIMA. Procesi u energetskom postrojenju sa parnom turbinom. Rankinov ciklus sa organskim fluidima. Kogeneracija. Procesi hlađenja. ; V VLAŽAN VAZDUH. Idealne gasovite smeše. Veličine stanja vlažnog vazduha. Procesi sa vlažnim vazduhom. ; VI PROCESI SAGOREVANJA. Toplotni efekti sagorevanja goriva. Potrošnja kiseonika i vazduha. Produkti sagorevanja. ; VII PRENOS TOPLOTE. Mehanizmi prenosa toplote. Stacionarno i nestacionarno provonenje toplote. Prelaz toplote bez i pri faznoj transformaciji fluida. Teorija sličnosti. Korelacije za prelaz toplote. Prolaz toplote. Razmenjivači toplote. Prenos toplote zračenjem.
  Sadržaj praktične nastave Računski primeri koji prate teorijsku nastavu.
  Literatura
  1. B. Djordjević, V. Valent, S. Šerbanović: Termodinamika sa termotehnikom, TMF, Beograd, 2007.
  2. B. Djordjević, V. Valent, S. Šerbanović: Zbirka zadataka iz Termodinamike sa termotehnikom, TMF, Beograd, 2004.
  3. Referentna literatura:
  4. Cangel, V., Boles, M., ''Thermodynamics: An Engineering Approach'', McGraw- Hill, New York, 2008.
  5. Bergman, T.L., Lavine, A.S., Incropera, F., DeWitt, D., ''Introduction to Heat Transfer'', Wiley, New York, 2011.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  4 2 0
  Metode izvođenja nastave Predavanja i računske vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 70