Navigacija

TET213 - Tekstilna pomoćna sredstva

Specifikacija predmeta
Naziv Tekstilna pomoćna sredstva
Akronim TET213
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
   Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa teorijskim i praktičnim osnovama primene hemijskih proizvoda koji se koriste u toku prerade tekstilnog materijala od sirovine do gotovog proizvoda (tekstilna pomoćna sredstva). Sticanje neophodnih znanja potrebnih za poznavanje i upravljanje procesima obrade tekstilnog materijala iz vodenog sistema, sa ciljem prilagođavanja radu u industrijskim uslovima. Uspostavljanje solidne osnove za dalji razvoj i usavršavanje kroz interdisciplinarni pristup rešavanju inženjerskih problema u praksi.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Sa ciljem dobijanja potrebnih znanja za rad u industrijskim uslovima, studenti su osposobljeni da na inženjerski način pristupe izboru, pripremi i primeni tekstilnih pomoćnih sredstava u različitim fazama prerade tekstilnog materijala.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Daje znanja o klasifikaciji tekstilnih pomoćnih sredstava i njihovom istorijskom razvoju. Daje osnovna znanja o vodi kao najčešće korišćenom medijumu u obradi tekstilnog materijala (model strukture vode na granici faza). U skladu sa činjenicom da su površinski aktivne materije najčešća komponenta u sastavu tekstilnih pomoćnih sredstava, posebna pažnja je posvećena funkcionalnim svojstvima površinski aktivnih materija, kao i interakcijama površinski aktivnih materija sa tekstilnim vlaknima i sa ostalim komponentama prisutnim u sistemu za obradu tekstilnog materijala. Detaljno se obrađuje primena i svojstva najvažnijih tekstilnih pomoćnih sredstava (npr. sredstva za skrobljenje; pomoćna sredstva za proizvodnju i preradu vlakana i pređa; pomoćna sredstva za prethodnu pripremu i bojenje). Posebno se razmatraju moderni aspekti obrade tekstilnog materijala, kao npr. ekotoksikološki aspekti i primena alternativnih metoda poboljšanja procesa.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. D. Džokić, Površinski aktivne materije (Tenzidi), naučna knjiga, Beograd (1985).
   2. D. Jocić, Materijal sa predavanja
   3. Grupa autora, "Textilhilfsmittel" u "Ullmans Enzyklopaedie der Technischen Chemie", 4. izdanje, Band 23, Verlag Chemie, Weinheim, str. 1-102 (1983).
   4. J.Shore Ed., Colorants and Auxiliaries, Organic chemistry and application properties, Volume 2 – Auxiliaries, Society of Dyers and Colourists, Bradford (1990).
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava, seminarski rad
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 60
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 40