Navigacija

TET102 - Elementi više matematike 1

Specifikacija predmeta
Naziv Elementi više matematike 1
Akronim TET102
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 7.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti nauče osnovne pojmove i tvrđenja: iz realnih i kompleksnih brojeva, iz teorije realnih funkcija jedne realne promenljive, iz diferencijalnog računa realnih funkcija jedne realne promenljive, iz elemenata linearne algebre i analitićke geometrije. Osim toga, studenti treba da ovladaju nekim od mogućih primena diferencijalnog računa i linearne algebre u prirodnim i tehničko – tehnološkim naukama.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljenost studenata da znanja stečena u ovom nastavnom predmetu uspešno koriste u savladavanju gradiva drugih nastavnih predmeta, koje se izučavaju na Fakultetu, iz oblasti prirodnih i tehničko-tehnoloških nauka. Osposobljenost studenata da stečena matematička znanja koriste u rešavanju tehničkih i tehnoloških problema.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Realni i kompleksni brojevi- realni brojevi, kompleksni brojevi. ; Realne funkcije jedne realne promenljive-binarne relacije, elementarne funkcije, realni polinomi i racionalne funkcije, niѕovi realnih brojeva, granična vrednost niza, graična vrednost funkcije, neprekidnost funkcije. ; Diferencijalni račun realne funkcije jedne realne promenljive-izvod funkcije i primene, diferencijal funkcije i primene, iѕvodi i diferencijali višeg reda, primena iѕvoda na izračunavanje graničnih vrednosti, ispitivanje funkcija ; Integralni račun realne funkcije jedne realne promenljive-pojam, osobine i određivanje neodređenog integrala, integracija nekih klasa funkcija, pojam, osobine i izračunavanje određenog integrala, primena određenog integrala. ; Elementi linearne algebre i analitičke geometrije-determinante, matrice, sistemi linearnih jednačina, Kramerova teorema Kroneker-Kapelijeva teorema, vektori, jednačine prave i ravni u prostoru, jednačina sfere. ;
  Sadržaj praktične nastave Na vežbama se rešavaju primeri, odnosno zadaci kojima se ilustruju pojmovi i njihovi međusobni odnosi izloženi u teorijskom delu nastave. Osim toga, na vežbama se postavljaju i rešavaju zadaci kojima se ilustruje i uvežbava primena stečenih teorijskih znanja u rešavanju problema u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama.
  Literatura
  1. N. Milicic. M. Milicic, Elementi vise matematike , I deo, Akademska misao, Beograd, 2005.
  2. N. Milicic. M. Milicic ,Zbirka resenih zadataka iz vise matematike, Akademska misao, Beograd, 2008.
  3. Š. Ušćumlić, M. Lazić, G. Kilibarda, Matematika I - Zbirka rešenih ispitnih zadataka, TMF, Beograd, 2005.
  4. N. Miličić. M. Miličić, Zbirka zadataka za pripremu prijemnih ispita za upis na fakultete, TMF, Beograd, 2012.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 3
  Metode izvođenja nastave Predavanja i računske vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari