Navigacija

MZM2 - Odabrana poglavlja numeričke analize

Specifikacija predmeta
Naziv Odabrana poglavlja numeričke analize
Akronim MZM2
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Položena Matematika 1 i Matematika 2 Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti nauče osnovne pojmove i tvrđenja iz elemenata numeričke analize.Osim toga, insistira se na isticanju primena pojmova i rezultata koji se razmatraju u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljenost studenata da znanja stečena u ovom nastavnom predmetu uspešno koriste u savladavanju gradiva drugih nastavnih predmeta, koje se izučavaju na Fakultetu, iz oblasti prirodnih i tehničko-tehnoloških nauka. Osposobljenost studenata da stečena matematička znanja koriste u rešavanju tehničkih i tehnoloških problema.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Računanje sa približnim brojevima-opšta formula za grešku, obrnuti problem teorije grešaka, približno izračunavanje vrednosti funkcija ; Rešavanje algebarskih i transcedentnih jednačina-metodi grafičkog rešavanja jednačina, metod sečice i metod tangente, metod iteracije, metod iteracije za sistem od dve jednačine. ; Interpolacija funkcija-konačne razlike, interpolacione formule: Njutnova, Gausova, Stirlingova, Beselova, Lagranžova. Ocena greške interpolacionih formula. ; Približno diferenciranje i integracija- polinomne formule, trapezna i Simsonova formula, procena greške. ; Rešavanje diferencijalnih jednačina- metod sukcesivnih aproksimacija, numerička integracija: metode Runge-Kuta, ekstrapolacione i interpo¬la¬cione metode Adamsa. ; Rešavanje parcijalnih diferencijalnih jednačina- osnovni pojmovi: mreže, aproksimacija diferencijalnih operatora konačnim razlikama, metoda mreže. ;
  Sadržaj praktične nastave Rešavaju se primeri, odnosno zadaci kojima se ilustruju pojmovi i njihovi međusobni odnosi izloženi u teorijskom delu nastave. Osim toga, postavljaju se i rešavaju zadaci kojima se ilustruje i uvežbava primena stečenih teorijskih znanja u rešavanju problema u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama.
  Literatura
  1. B.P. Demidovič, I.A. Maron, Osnovы vыčislitelьnoй matematiki, Izdateljstvo Nauka, Moskva, 1995 ;
  2. N.S. Bakhvalov, Numerical Methods, Mir Publishers, 1977
  3. M.Miličić, N. Miličić, D. Stankov, Elementi numericke analize, teorije, algoritmi, programi, zadaci, RGF, 464p, 1996, Beograd, II izdanje 2003, RGF, Beograd
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2 0
  Metode izvođenja nastave Predavanja u okviru kojih se izlaže teorija i rade zadaci u kojima se pokazuje primena izložene teorije
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari