Navigacija

MZH6 - Hemijske metode za kontrolu i praćenje procesa

Specifikacija predmeta
Naziv Hemijske metode za kontrolu i praćenje procesa
Akronim MZH6
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj kursa je da studenti prošire znanja stečena u okviru osnovnih inženjerskih disciplina kao što su tehnološki procesi i instrumentalne metode hemijske analize, da te dve discipline povežu i primene u analizi, kontroli i praćenju hemijskih procesa. Studenti treba da izuče principe, specifičnosti i prednosti različitih hemijskih metoda i tehnika za procenu kvaliteta procesa u hemijskoj industriji.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će naučiti da izaberu i primene savremene hemijske metode analize za procesnu on line kontrolu tehnoloških procesa (kvalitet materijala i praćenje parametara bitnih za kontrolu procesa).
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave I. UVOD ; Koncept automatskih analitičkih sistema od merenja ulaznih parametara, ugradnje analitičkih merača u liniju tehnološkog procesa, transporta uzorka u protočnom sistemu, centralne kontrole i merenja izlaznih parametara. Pregled savremenih analitičkih metoda i tehnika za hemijska merenja, kontrolu i praćenje procesa u hemijskoj industriji. Pregled aparata, instrumenata, uređaja, merača i senzora. Kriterijumi za izbor metoda. Ocena, zasnovanost i primenljivost metoda hemijske analize. Osetljivost, selektivnost i granice detekcije. ; II. HEMIJSKE METODE ZA KONTROLU, PRAĆENJE PROCESA ; Pregled savremenih instrumentalnih metoda i primena za kontrolu i praćenje procesa u hemijskoj industriji. ; On line tehnike: Kontinualna protočna analiza (CFA), Protočna injekciona analiza (FIA) i procesna dinamička analiza. ; Ugradni instrumenti, aparati, merači, senzori (pH-metri, jon-selektivne elektrode, merači kiseonika, merači provodljivosti, CNS analizatori, TOC). Pregled osnovnih karakteristika: visoka tačnost pri niskim koncentracijama, kratko vreme odziva, alarmiranje (gubitak uzorka, gubitak reagensa, prekoračenje kompenzacionog opsega, gubitak napajanja, temperatura kućišta), komparativna analiza sa paralelno ugrađenim referentnim sistemom. ; Optički ugradni aparati: refraktometri, fotometri. ; Hemijski senzori: optički, poluprovodnički, gasni, piezoelektrični. ; Kombinovane, kuplovane tehnike i ostale tehnike ; III. PRIMENA hemijskih metoda za kontrolu i praćenje procesa: Praćenje tehnoloških procesa u hemijskoj industriji (proces proizvodnje vode za piće, sistemi za prečišćavanje otpadnih voda, sistemi za dobijanje ultra čistih procesnih voda), prečišćavanje vazduha.
  Sadržaj praktične nastave Merenje kontrolnih parametara za praćenje kvaliteta vode pomoću portabl uređaja (pH, provodljivost, sadržaj kiseonika). Upoznavanje studenata sa radom jednog termoenergetskog postrojenja i radom linije za hemijsku pripremu vode. Praćenje procesa prečišćavanja vode meračima i senzorima za merenje: pH, provodljivosti, sadržaja natrijuma, hlorida i silicijuma koji predstavljaju indikatore kvaliteta, a granične vrednosti ovih parametara predstavljaju pokretače brzih akcija za otklanjanje nepravilnog rada sistema.
  Literatura
  1. J.Mišović, T.Ast, Instrumentalne metode hemijske analize, TMF, Beograd, 1987
  2. M.S.Jovanović, Elektroanalitička hemija, Zavod za udžbenike RS, Beograd, 1995
  3. Lj.Rajaković, Zbirka zadataka iz analitičke hemije, TMF, Beograd, 2005
  4. G.Schwedt, The Essential Guide to Analytical Chemistry, John Wiley & Sons, New York, 2004
  5. D.M.Considine, Process-Industral Instruments/ Control Handbook, forth edition, McGraw-Hill, 1990
  6. J.Potvin, Applied Process Control Instrumentation, Prentice-Hall, Reston, 1985
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2 0
  Metode izvođenja nastave Predavanja (klasičan način, PPT), seminarski, testovi, domaći zadatak.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari 30