Navigacija

MTET2 - Integralna kontrola kvaliteta tekstilnih materijala i proizvoda

Specifikacija predmeta
Naziv Integralna kontrola kvaliteta tekstilnih materijala i proizvoda
Akronim MTET2
Studijski program Tekstilna tehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom / Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je dobijanje fundamentalnih znanja o značaju i specifičnostima integralne kontrole kvaliteta tekstilnih materijala, kao i produbljivanje praktičnog znanja stečenog u ranijim fazama studiranja i osposobljavanje za multidisciplinarni pristup pri kontroli kvaliteta tekstilnih materijala i proizvoda.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za samostalno izvođenje i upravljanje integralnim kvalitetom tekstilnih materijala i proizvoda.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Predmet omogućava studentima sticanje znanja iz oblasti integralne kontrole kvaliteta tekstilnih materijala. Studenti se upoznaju sa: politikom, planiranjem i razvojem kvaliteta, pristupom integralnoj kontroli kvaliteta, modelima organizovanosti sistema kvaliteta, kadrovima neophodnim za realizaciju kontrole kvaliteta, metodama za kontrolu kvaliteta tekstilnih materijala i troškovima kontrole kvaliteta. Takođe se razmatra neophodna dokumentacija za obezbeđenje kvaliteta, kao i sertifikacija sistema za obezbeđenje kvaliteta.
  Sadržaj praktične nastave Izrada projektnog zadatka vezanog za analizu kvaliteta tekstilnog materijala ili proizvoda, sa aspekta njegove upotrebne vrednosti, određenog na osnovu relevantnih svojstava za ocenjivani tekstilni materijal ili proizvod.
  Literatura
  1. K.Asanović, Integralna kontrola kvaliteta tekstilnih materijala i proizvoda, Interna skripta katedre za TI, TMF.
  2. Ž.Mitrović, Sistem integralne kontrole kvaliteta proizvoda, IRO ″SLOBODA″ Beograd, 1989.
  3. Ž.Mitrović, Osnove integralnog upravljanja kvalitetom proizvoda, Institut za unapređenje robnog prometa Beograd i jugoslovenski zavod za produktivnost rada Beograd, 1985.
  4. M.Bona, Textile Quality-Phisical Methods of Produkt and Process Control, Texilia, Torino, 1994.
  5. V.Čepujnoska, G.Čepujnoski, Osnovi na upravuvanjeto so kvalitetot, Ekonomski fakultet Skopje, Skopje, 1993.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 0 2
  Metode izvođenja nastave Nastava obuhvata predavanja i laboratorijske vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 60
  Projekti 40
  Kolokvijumi
  Seminari