Navigacija

MTET17 - Funkcionalni tekstilni materijali

Specifikacija predmeta
Naziv Funkcionalni tekstilni materijali
Akronim MTET17
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Nema Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj ovog predmeta je da studente upozna sa savremenim postupcima obrade površine tekstilnog materijala i sa efektima koji se mogu dobiti njihovom primenom. Studenti se upoznaju sa metodama i tehnikama za karakterizaciju nastalih promena na površini materijala.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti se osposobljavaju da na osnovu željenog efekta na površini tekstilnog materijala vrše izbor postupka za obradu. Na osnovu poznavanja postupaka obrade materijala u površinskom sloju studenti vrše izbor metoda i tehnika za karakterizaciju nastalih promena na materijalu.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predmet upoznaje studente sa postupcima obrade materijala u površinskom sloju tj. na atomskom i molekulskom nivou. Obrada u tankom površinskom sloju, omogućava dobijanje novih svojstava koja se ne mogu postići primenom konvencionalnih postupaka. Upoznavanjem sa ovim postupcima studenti sagledavaju mogućnost njihove primene u inženjerstvu tzv. funkcionalnih tekstilnih materijala.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. D.Jocić, P.Jovančić, M.Radetić, T.Topalović, Z.Lj.Petrović, Primena savremenih postupaka modifikovanja površine tekstilnih materijala radi postizanja multifunkcionalnih svojstava tekstilnog materijala, Hemijska industrija, 57, No. 10, 491-499 (2003).
   2. H.K.Rouette, Encyclopedia of Textile Finishing, Springer-Verlag, (2001).
   3. Grupa autora, Handbook of Plasma Processing Technology: Fundamentals, Etching, Deposition and Surface Interactions, ed. by S.M. Rossnagel, Noyes Publications, Norwich, NY, 1990.
   4. X.Tao Ed., Smart Fibres, Fabrics and Clothing, CRC Press (2001).
   5. C.M.Pastore, P.Kiekens, Eds., Surface Characteristics of Fibers and Textiles, Marcel Dekker (2001).
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4 0 0
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava, seminari
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 60
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 40