Navigacija

MIN471 - Merenje i upravljanje procesima u metalurgiji

Specifikacija predmeta
Naziv Merenje i upravljanje procesima u metalurgiji
Akronim MIN471
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Predmet studentima treba da omogući: • Sagledavanje mesta i uloge inženjera metalurgije u oblasti upravljanja procesima. • Sticanje najosnovnijih teorijskih znanja iz dinamike procesa i teorije upravljanja. • Sagledavanje osnovnih praktičnih aspekata upravljanja u procesnoj industriji. • Praktičnu primenu matematičkih alata neophodnih za ispitivanje dinamike procesa i projektovanje sistema upravljanja. ; • Sagledavanje mogućnosti primene modernih softverskih alata, kao što je MATLAB, u rešavanju konkretnih inženjerskih problema vezanih za upravljanje procesima. ;
  Ishodi učenja (stečena znanja) Posle odslušanog kursa studenti će biti u stanju: • Da se pripreme za rad u automatizovanim metalurškim pogonima; • Da se uključe u timove specijalizovane za projektovanje sistema upravljanja za metalurške pogone; • Da se pripreme za praćenje viših kurseva iz oblasti dinamike procesa i upravljanja.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave • Uvod – Pojam, osnovne karakteristike i zahtevi upravljanja tehnološkim procesima; osnovni elementi sistema upravljanja, predstavljanje upravljačkih sistema; princip upravljaške konfiguracije sa negativnom povratnom spregom. • Procesni sistem kao objekat upravljanja: osnovne definicije i osnove dinamike procesa • Linearni dinamički modeli: diferencijalne jednačine i prenosne funkcije, blok dijagrami ; • Dinamika jednostavnih sistema: proporcionalni element, sistemi I i II reda, element sa čistim kašnjenjem, kapacitivni element, diferencijalni element, sistemi višeg reda • Vremenski odzivi sistema • Frekventne karakteristike • Eksperientalna identifikacija procesa. ;
  Sadržaj praktične nastave 1. Instrumentacija: • Osnovni tipovi i elementi opreme • merni elementi – transmiteri (principi merenja protoka, pritiska, nivoa, temperature i koncentracije u metalurgiji) • izvršni elementi u metalurgiji (regulacioni ventili i crpke) • regulatori ; 2. Upravljačka konfiguracija sa negativnom povratnom spregom (zatvoreno regulaciono kolo) • konvencionalni regulatori (P, PI, PD, PID) • dinamičke karakteristike ZRK • analiza stabilnosti ZRK • izbor i projektovanje konvencionalnih regulatora ZRK ; 3. Neki praktični aspekti upravljanja metalurškim procesima: • Izbor regulacionih i manipulativnih promenljivih; šeme upravljanja za neke jednostavne sisteme • Ograničenja jednostavnih upravljačkih sistema sa negativnom povratnom spregom i potreba za složenijim konfiguracijama ;
  Literatura
  1. Menka Petkovska, “Merenje i upravljanje u procesnim sistemima”, TMF, 2004
  2. Latinka Ćalasan i Menka Petkovska, “MATLAB i dodatni moduli Control System Toolbox i SIMULINK”, Mikoro knjiga, Beograd, 1996
  3. Asim Sadibašić, “Automatska regulacija procesa – praktikum”, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 1994
  4. K.T.Raić, Control of gas carburising by the diagram method, Scandinavia Journal of Metallurgy, 22, (1993)50-55.
  5. Z. Popović, K.Raić, Peći i projektovanje u metalurgiji, zbirka rešenih zadataka, TMF, Beograd 1988
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2 0
  Metode izvođenja nastave teorijska nastava sa računskim vežbama
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 40
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari 10