Navigacija

MIN35 - Ispitivanje metala

Specifikacija predmeta
Naziv Ispitivanje metala
Akronim MIN35
Studijski program Metalurško inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj ovog predmeta je sticanje znanja o sledećim metodama mehaničkih ispitivanja: ispitivanje zatezanjem, ispitivanje sažimanjem, savijanjem, smicanjem i uvijanjem, ispitivanje tvrdoće, ispitivanje udarnim opterećenjem, ispitivanje zamaranjem materijala, ispitivanje otpornosti materijala na habanje, ispitivanje materijala metodama bez razaranja.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Sticanjem znanja o samom postupku ispitivanja, uzorkovanju, uticaju oblika epruvete na ispitivanja, uticajnim činiocima na dobijanje reprezentativnih i reproduktivnih rezultata, svojstvima materijala koja se odredjuju pri odredjenom ispitivanju, interpretaciji dobijenih rezultata studenti će biti osposobljeni za samostalno organizovanje i izvodjenje mehaničko-tehnoloških ispitivanja u laboratorijama.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uzorkovanje. Faktori koji utiču na dobijanje reprezentativnih i reproduktivnih rezultata ispitivanja. Ispitivanje zatezanjem. Dijagram napon-izduženje. Svojstva metala koja se odredjuju pri ispitivanju zatezanjem. Ispitivanje zateznih svojstava zavarenih spojeva. Ispitivanje sažimanjem, savijanjem, smicanjem i uvijanjem. Svojstva metala koja se odredjuju ovim ispitivanjima. Ispitivanje tvrdoće (metode po Brinelu, Vikersu i Rockvelu). Ispitivanje udarnim opterećenjem Određivanje energije stvaranja i širenja prsline pomoću osciloskopa. Faktori koji utiču na energiju udara. Krt i duktilni lom. Ispitivanje zamaranjem materijala. Stvaranje i rast zamorne prsline i lom. Brzina rasta zamorne prsline. Ispitivanje mehaničkih svojstava materijala na sniženim i povišenim temperaturama. Ispitivanje otpornosti na habanje Ispitivanje metala metodama bez razaranja (radiografska ispitivanja, ispitivanja ultrazvukom, ispitivanja magnetnim česticama, ispitivanje tečnim penetratima, ispitivanje vrtložnim strujama, itd.).
  Sadržaj praktične nastave Ispitivanje zatezanjem. Ispitivanje sažimanjem. Ispitivanje savijanjem. Ispitivanje smicanjem. Ispitivanje uvijanjem. Ispitivanje tvrdoće. Ispitivanje udarnim opterećenjem. Ispitivanje zamaranjem. Ispitivanje otpornosti na habanje. Ispitivanje metodama bez razaranja. Interpretacija dobijenih rezultata.
  Literatura
  1. P. Terzić, Ispitivanje metala, IMS, Beogra, 1985.
  2. Mechanical Testing, Hndbook, vol. 8, ASM, Ohio, 1997.
  3. G.E.Dieter, Mechanical Metallurgy, Mc Graw-Hill Book Co, London, 1998.
  4. A.K. Hinewe, Quality Control, AFS, Metals Park, Ohio, 1982.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2 0
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava,eksperimentalne vežbe, konsultacije
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari