Navigacija

MIMF6 - Materijali u elektrotehnici

Specifikacija predmeta
Naziv Materijali u elektrotehnici
Akronim MIMF6
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da upozna studente sa osobinama i karakteristikama materijala koji se primenjuju u elektrotehnici. Program predmeta obuhvata električne materijale, provodne materijale, poluprovodničke materijale, dielektrične materijale i magnetne materijale.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti se detaljno upoznaju sa osobinama i karakterizacijom električnih materijala, provodnih materijala, poluprovodničkih materijala, dielektričnih materijala i magnetnih materijala koji se primenjuju u različitim oblastima elektrotehnike. Na kraju kursa studenti su osposobljeni da odrede energetski procep poluprovodnika, transportne karakteristike poluprovodnika, dielektrične karakteristike izolacionih materijala i magnetne karakteristike magnetika i superprovodnika.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Osobine električnih materijala. Energetski procep.Materijali u električnom polju. Podela električnih materijala.. Osobine provodnih materijala. Električne osobine provodnih materijala. Superprovodni materijali. Osobine poluprovodnih materijala. Električne osobine poluprovodnih materijala. Poluprovodni materijali (elementarni, legure, organski). Osobine dielektričnih materijala. Električne osobine dielektričnih materijala. Zavisnost karakteristika dielektričnih materijala od uslova primene. Vrste dielektričnih materijala. Osobine magnetnih materijala. Magnetna struktura materije. Magnetni materijali sa slabim magnetnim uređenjem (dijamagnetici i paramagnetici). Magnetni materijali sa jakim magnetnim uređenjem (feromagnetici, antiferomagnetici i ferimagnetici). ;
  Sadržaj praktične nastave Laboratorijske vežbe: 1.Određivanje energetskog procepa poluprovodnika: a) optičkom metodom; b) termičkom metodom. 2. Određivanje koncentracije, pokretljivosti i tipa većinskih nosilaca merenjem Holove konstante i specifične električne otpornosti poluprovodnika, 3.Određivanje karakteristika komercijalnog silicijuma metodom: a) vruće tačke; b) četiri tačke. 4. Određivanje dielektričnih karakteristika izolacionih materijala: a) relativne dielektrične permitivnosti i faktora dielektričnih gubitaka; b)unutrašnje i površinske specifične električne otpornosti i dielektrične čvrstoće. 5. Određivanje magnetskih karakteristika magnetika i superprovodnika: a) početne relativne magnetne permitivnosti; b) kritične temperature; v) histerezisnih gubitaka. ;
  Literatura
  1. J. Watkins, Modern electronic materials, Butterworth and Co, London, 1981.
  2. R. Smith, Semiconductors, Cambridge University Press, London, 1988.
  3. A.R. von Hippel, Dielectric materials and applications, MIT Press, Massachusetts, 1986
  4. C. Heck, Magnetische Werkstoffe und ihre tehnische Anwendung, Huthing Verlag, Heidelberg, 1995.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 0 1
  Metode izvođenja nastave predavanja, računske vežbe, seminari, laboratorijske vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari 30