Navigacija

MIMB2 - Biokeramički materijali

Specifikacija predmeta
Naziv Biokeramički materijali
Akronim MIMB2
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa relativno novom oblašću keramičkih materijala koji se primenjuju u medicini i stomatologiji. Planom i programom ovog predmeta predviđeno je da studenti ovladaju tehnikama sinteze a takođe da steknu uvid u strukturu, svojstva i primenu novih biokeramičkih materijala. Izrada seminarskog rada ima za cilj da studentima omogući upoznavanje sa najnovijim naučnim dostignućima iz ove oblasti analiziranjem literature i naučnih radova. ;
  Ishodi učenja (stečena znanja) Predmet upoznaje studente sa osnovnim metodama sinteze, svojstava i primene biokeramičkih materijala kao i jedinjenja za njihovu sintezu. U toku kursa studenti će raditi eksperimentalne vežbe iz sinteze, karakterizacije i in vitro ispitivanja ovih materijala.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Struktura i svojstva biokeramičkih materijala, Primena biokeramičkih materijala, Kost –prirodni keramički kompozitni materijal, Podela biokeramičkih materijala prema sastavu i reakciji organizma, Bioaktivni, bioinertni i bioresorbilni keramički materijali, Porozni i neporozni biokeramički materijali, Bioaktivne keramičke prevlake, Cementni materijali, Dentalni keramički materijali, Principi procesa biomineralizacije, Sinteza biokeramičkih materijala. ; ;
  Sadržaj praktične nastave Karakterizacija poroznih i neporoznih materijala primenom skenirajuće elektronske mikroskopije, Elektroforetska depozicija bioaktivnih stakala i HAP-a na substratima na bazi titana, Sinteza prahova kalcijum hidroksiapatita, in vitro ispitivanja materijala u simuliranom telesnoim fluidu. ; ;
  Literatura
  1. Đ. Janaćković, D. Uskoković, Biokeramički materijali, poglavlje u knjizi Biomaterijali, ITN SANU - Društvo za istraživanje materijala, Beograd, 2010.
  2. L L. Hench, J. Wilson, An Introduction to Bioceramics, World Scientific, 1998.
  3. J. F. Shackelford, Bioceramics Application of Ceramic and Glass Materials in Medicine, Trans. Tech. Publications, 1999.
  4. L. George, R. P. Rusin, G. S. Fischman, V. Janas, Bioceramics: Materials and Aplications III, Ceramic Transaction, American Ceramic Society, 2000.
  5. J. B. Park, R. S. Lakes, Biomaterials-An Introduction, Plenum Press, 1992.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 0 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, eksperimentalne vežbe i seminarski radovi.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 20