Navigacija

MHSOPI - Sigurnost opreme u procesnoj industriji

Specifikacija predmeta
Naziv Sigurnost opreme u procesnoj industriji
Akronim MHSOPI
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom - Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa mogućim otkazima opreme u postrojenjima procesne industrije i uzrocima i posledicama njihovog nastanka. ; Studenti će naučiti o savremenim metodama i uređajima kojima se obezbeđuje siguran rad i sprečavanje nastanka otkaza.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Kroz planirani nastavni program, analizu primera iz industrije i izradu samostalnog projektnog zadatka, studenti stiču potrebno znanje o postupcima prevencije nastanka različitih vidova otkaza procesne opreme. Stečeno znanje će moći da primene u svakodnevnoj inženjerskoj praksi.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvodna razmatranja. Pregled tehničke regulative u oblasti obezbeđenja sigurnosti opreme pod pritiskom. Pojam inspekcijskog nadzora. ; Obezbeđenje sigurnosti pri projektovanju i izradi opreme. Kontrola konstrukcionog rešenja i materijala. Obezbeđenje pouzdanog rada razdvojivih i nerazdvojivih spojeva materijala. Ispitivanje pritiskom. Izrada tehničke dokumentacije. Pregled uređaja sigurnosti: izbor konstrukcionog rešenja i načini ugradnje. ; Uzroci oštećenja i mogućeg otkaza opreme u eksploataciji. Otkazi izazvani mehaničkim, termičkim, korozionim i kombinovanim dejstvom radnih medijuma. Održavanje opreme, primena metoda ispitivanja bez razaranja (IBR metode). ; Definisanje rizika otkaza opreme. Kvantitativno predstavljanje i praćenje rizika: formiranje mape i matrice rizika. Koncept "procurivanja pre loma" (leak before break) kod opreme pod pritiskom. Primena "R5" i "R6" postupaka za ocenu mogućnosti pojave otkaza, dijagram analize loma (FAD). Osnove SINTAP metode kao važećeg postupka za procenu strukturnog integriteta u Evropskoj Uniji.
  Sadržaj praktične nastave Analiza primera otkaza opreme hemijske procesne industrije, energetskih postrojenja i farmaceutske industrije. Računske vežbe sadrže primere obezbeđenja sigurnosti: proračun uređaja sigurnosti, numeričku analizu pojave oštećenja i otkaza opreme pod pritiskom, primenu koncepta rizika, određivanje strukturnog integriteta konstrukcija u kojima je metodama IBR otkriveno oštećenje primenom R5 i R6 postupaka i SINTAP Fitness-for-Service demonstracionog programskog paketa.
  Literatura
  1. Pisani izvodi sa predavanja (handouts) i materijal sa vežbi
  2. S. Putić, M. Rakin, Proračun, izrada i eksploatacija opreme u procesnoj industriji, interna skripta Katedre za OTN, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2008.
  3. S. Putić, M. Rakin, Strength of materials, Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, 2008.
  4. M. Rakin, Lokalni pristup žilavom lomu metalnih materijala, SIMS, Beograd, 2009.
  5. M. Rakin, S. Putić, N. Tomović, B. Gnjatović, Oprema u farmaceutskom inženjerstvu, priručnik, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2010.
  6. R.C. Rosaler, Standard Handbook of Plant Engineering, third edition, McGraw-Hill, 2004.
  7. P. Carson, C. Mumford, Hazardous Chemical Handbook, second edition, Butterworth-Heinemann, 2002.
  8. R. Keith Mobley (Editor), Plant Engineering Handbook, Butterworth-Heinemann, 2001.
  9. D. J. Smith, Reliability, Maintainability and Risk, 7th Edition, Elsevier, 1995.
  10. R-Code, vers. 4.2 Demonstration Programme, British Energy, 2003.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2 0
  Metode izvođenja nastave Predavanja i računske vežbe u učionici (korišćenje video projektora i računara, grafoskopa i table). Rad projekta korišćenjem licenciranog MS Office programa i demonstracionih paketa navedenih u literaturi. Poseta industrijskom pogonu hemijske / farmaceutske industrije.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 15 Pismeni ispit
  Praktična nastava 25 Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari