Navigacija

MHNH2 - Priprema vode za potrebe industrije

Specifikacija predmeta
Naziv Priprema vode za potrebe industrije
Akronim MHNH2
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da student stekne znanja o različitim primenama vode u industriji, o kriterijumima kvaliteta vode za te namene i postupcima prerade koji omogućavaju da se postigne zadati kvalitet vode. ;
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su usvojili znanja koja će im omogućiti da koncipiraju i samostalno upravljaju sistemima za pripremu vode za različite potrebe u industriji, polazeći od vode različitih svojstava.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Primena vode u industriji: voda za hlađenje, voda za napajanje parnih kotlova, voda kao medijum za prenos toplote, voda za potrebe tehnološkog procesa; Uslovi kvaliteta vode za primenu u industriji; Tehnološki postupci pripreme u zavisnosti od vrste napojne vode: prethodna i završna priprema; Uklanjanje mineralnih materija iz vode: hemijski postupci, primena menjača jona, membranski postupci, destilacija; Uklanjanje gasova iz vode: hemijski i fizički postupci; - Stabilnost vode; Korozija u parnim postrojenjima; Primeri pripreme vode za farmaceutsku i prehrambenu industriju. ; ;
  Sadržaj praktične nastave Posete pogonima za pripremu vode za industriju. ;
  Literatura
  1. Interni materijal Katedre za NHT
  2. S.Gaćeša, M.Klašnja, Tehnologija vode i otpadnih voda, Jugoslovensko udruženje pivara, Beograd, 1994.
  3. V.Korać, Tehnologija vode za potrebe industrije, Udruženje za tehnologiju vode, Beograd, 1985.
  4. Hemijska kompanija NALKO, NALKOV priručnik za vodu (prevod), Jugoslovenska inženjerska akademija, Savez inženjera i tehničara Srbije, Građevinska knjiga a.d., Beograd, 2005.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 0 1
  Metode izvođenja nastave Nastava uključuje predavanja, izradu seminarskog rada i posete pogonima za pripremu vode.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 40