Navigacija

MHIP3 - Dinamika i nestacionarni procesi

Specifikacija predmeta
Naziv Dinamika i nestacionarni procesi
Akronim MHIP3
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Unapređenje znanja studenata u oblasti dinamike procesa, uključujući nelinearne procese ; 2. Sagledavanje značaja poznavanja dinamike procesa ; 3. Upoznavanje studenata sa nestacionarnim procesima ; 4. Savladavanje matematičkih alata neophodnih za analizu nestacionarnih procesa ;
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljenost studenata za: ; - Analizu složenih dinamičkih sistema, ; - Korišćenje potrebnih matematičkih, numeričkih i softverskih alata za analizu složenih nestacionarnih sistema ; - Analizu rada nestacionarnih procesa ; - Primenu stečenih znanja i naučenih alata u razvoju novih nestacionarnih procesa. ;
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Dinamički modeli složenijih hemijsko-inženjerskih procesa: multivarijabilni, sistemi sa raspoređenim parametrima, nelinearni sistemi ; 2. Matematički alati potrebni za analizu dinamike nelinearnih sistema: perturbaciona tehnika, generalizovana frekventna prenosna funkcija i metoda fazne ravni. ; 3. Nelinearni i linearizovani modeli, poređenje ; 4. Šaržni procesi ; 5. Periodični procesi - inherentno nestacionarni procesi ; 6. Periodični procesi - namerno nestacionarni procesi ;
  Sadržaj praktične nastave Vežbe u računarskoj laboratoriji. Projektni zadatak.
  Literatura
  1. Materijali sa predavanja
  2. B.W. Bequette, “Process Dynamics, Modeling, Analysis and Simulation”, Prentice-Hall, Upper Saddle River, 1988
  3. J.M. Douglas, “Process Dynamic and Control”, Vol. 1 i 2, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1972
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2 0
  Metode izvođenja nastave Predavanja sa primerima, vežbe u računarskoj laboratoriji, izrada projekta, konsultacije
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti 50
  Kolokvijumi
  Seminari