Navigacija

HOH48 - Organska hemijska tehnologija

Specifikacija predmeta
Naziv Organska hemijska tehnologija
Akronim HOH48
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim procesima organske hemijske tehnologije radi sticanja osnova za upoznavanje ostalih industrijskih procesa koji se baziraju na osnovnim proizvodima hemijske industrije. Ovladavanje materijalnim i energetskim bilansima u organskoj hemijskoj industriji.
  Ishodi učenja (stečena znanja) ; Student poznaje osnovne procese organske hemijske industrije, relevantne parametre za praćenje procesa i najznačajnije sirovine organske hemijske industrije, kao i načine njihovog dobijanja i primene. ; ;
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Kurs se odnosi na analizu razvoja tehnološkog procesa od hemijske reakcije do industrijske procedure, uključujući parametre za usprešno izvođenje i kontrolu procesa. Studenti se upoznaju sa sirovinama organske hemijske industrije i načinima njihovog dobijanja i pripreme , sa osnovnim postupcima prerade tih sirovina, karakteristikama procesa za dobijanje proizvoda organske hemijske industrije, kao i ovladavanje materijalnim i enegretskim bilansima tokom proizvodnje.
  Sadržaj praktične nastave Studenti se upoznaju sa proračunima bilansa mase i energije za sve oblasti navedene u programu predavanja , posebno iz oblasti dobijanja intemedijernih proizvoda, proračunom pripreme vode za specifične industrijske procese. Studenti će uokviru predmeta posetiti industrijska postrojenja organske hemijske u Srbiji i upoznati se sa procesima i proizvodnjom.
  Literatura
  1. 1. J. Veličković, Organska hemijska tehnologija, TMF, Beograd
  2. Lj. Vrhovac, D. Petrović-Đakov, D. Skala, M. Sokić, D. Đukanović, Zbirka rešenih zadataka iz organske hemijske tehnologije, Tehnološko-metalurški fakultet,Beograd,1982.
  3. . J.A. Moulijn, M. Makkee, A. Van Diepen, Chemical Process Technology, Wiley, New York 2001
  4. R. Bogoczek, E. Kociolek-Balawejder, Organic Chemical Technology, Wroclaw, 2005
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2 0
  Metode izvođenja nastave
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 15 Pismeni ispit
  Praktična nastava 15 Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi 5
  Seminari 5